Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyễn đất đai phục vụ công tác quản lý đất trên địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

56 10 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:16

TRƢỜNG ĐẠI HỌ QUẢNG N BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƢỜNG NGUYỄN THANH TÂM ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG Ơ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI P ỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI – TỈNH QUẢNG BÌNH A U N TỐT NG IỆP ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH, 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌ QUẢNG N BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƢỜNG A U N TỐT NG IỆP ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG Ơ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI P ỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN Ý ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI – TỈNH QUẢNG BÌNH Họ tên sinh viên : Nguyễn Thanh Tâm Mã số sinh viên : DQB05130071 Chuyên ngành : Quản lý Tài nguyên Môi trƣờng Giảng viên hƣớng dẫn : T.S Trần Thế Hùng QUẢNG BÌNH, 2017 ỜI AM ĐOAN Đề tài: “Ứng dựng GIS xây dựng sở liệu tài nguyên đất đai phục vụ công tác quản lý đất địa bàn thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình” Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng chúng tôi, số liệu kết nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học trung thực, dựa sở nghiên cứu lý thuyết tham khảo tài liệu liên quan Đề tài chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Sinh viên Nguyễn Thanh Tâm Xác nhận giảng viên hƣớng dẫn T.S Trần Thế Hùng Lời Cảm Ơn Được phân công Khoa Nông - Lâm - Ngư thuộc trường Đại học Quảng Bình với đồng ý giảng viên hướng dẫn T.S Trần Thế Hùng thực đề tài “Ứng dụng GIS xây dựng sở liệu tài nguyên đất đai phục vụ công tác quản lý đất đòa bàn thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình” Để hoàn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện trường Đại học Quảng Bình Xin chân thành cám ơn giảng viên hướng dẫn T.S Trần Thế Hùng tận tình, chu đáo hướng dẫn thực khóa luận Mặc dù cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Song lần đầu thực đề tài hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót đònh mà thân chưa thấy Tôi mong góp ý quý thầy cô bạn để khóa luận hoàn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! Đồng Hới, tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thanh Tâm DANH MỤC BẢNG Bảng Cấu trúc sở liệu đồ trạng đất xã Bảo Ninh .31 Bảng Cấu trúc sở liệu đồ hành xã Bảo Ninh 33 Bảng 3: Cấu trúc sở liệu đồ mạng lƣới giao thông xã Bảo Ninh 35 Bảng Cấu trúc sở liệu đồ thủy lợi 36 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Hình ảnh QGIS Desktop 19 Hình Hình ảnh QGIS Brower .19 Hình Hình ảnh QGIS Server 20 Hình Hình ảnh QGIS Web Client .20 Hình Hình ảnh QGIS on Android .21 Hình Lớp trạng sử dụng đất 32 Hình Bảng liệu thuộc tính trạng sử dụng đất .32 Hình Lớp hành 33 Hình Bảng liệu thuộc tính ranh giới thơn 34 Hình 10 Lớp liệu đƣờng giao thông 35 Hình 11 Bảng liệu thuộc tính đƣờng giao thơng 36 Hình 12 Lớp liệu thủy lợi .37 Hình 13 Bảng liệu thuộc tính thủy lợi 37 Hình 14 Thực đơn bật (tắt) đối tƣợng 39 Hình 15 Thêm đối tƣợng dạng vùng 39 Hình 16 Cửa sổ nhập thơng tin kết thúc thêm đối tƣợng 40 Hình 17 Dữ liệu bảng thuộc tính 40 Hình 18 Cơng cụ đo tính diện tích .41 Hình 19 Hiển thị kết đo chiều dài 41 Hình 20 Hiển thị đo diện tích vùng .41 Hình 21 Hiển thị đo góc đoạn đƣờng 42 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢN ĐỒ Sơ đồ Khái niệm hệ thống thông tin địa lý 17 Sơ đồ Quy trình xây dựng sở liệu GIS QGIS 30 Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất xã Bảo Ninh 38 BẢNG CHÚ GIẢI NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ Viết Tắt Ý Nghĩa CSDL Cơ sở liệu CSDLTNĐ Cơ sở liệu tài nguyên đất UBND Ủy ban nhân dân MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.3.1 Xây dựng sử liệu tài nguyên đất 1.3.4 Quản lý cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý đất đai 1.4 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 1.5 PHẠM VI KHÔNG GIAN 1.6 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 1.6.2 Phƣơng pháp phân tích, thống kê số liệu 1.6.3 Phƣơng pháp đồ GIS PHẦN 2: NỘI DUNG ƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1.1.1 Đặc điểm tự nhiên 1.1.2 Khái quát điều kiện kinh tế - xã hội 1.2 HIỆN TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA XÃ BẢO NINH 1.2.1 Diện tích cấu loại đất theo mục đích sử dụng 1.2.2 Đánh giá chung tình hình quản lý sử dụng đất đai năm gần 11 1.3 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 12 1.3.1 Sơ lƣợc quản lý Nhà nƣớc đất đai nƣớc ta qua thời kỳ 13 1.3.2 Nội dung quản lý nhà nƣớc đất đai 15 1.4 TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN ĐẤT 15 1.5 TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) 16 1.5.1 Khái niệm hệ thống thông tin địa lý 17 1.5.2 Các thành phần hệ thống thông tin địa lý 17 1.5.3 Tổng quan phần mềm QGIS 18 1.6 CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ 23 1.6.1 Thông tin đầu vào 23 1.6.2 Xử lý liệu 24 1.6.3 Thông tin đầu 24 1.6.4 Kỹ thuật GIS phân tích xử lý liệu 24 1.7 TỔNG QUAN ỨNG DỤNG GIS TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ SỮ LIỆU TÀI NGUYÊN ĐẤT 25 1.7.1 Ứng dụng Thế Giới 25 1.7.2 Tình hình ứng dụng GIS Việt Nam 26 ƢƠNG 2: ẾT QUẢ VÀ THẢO LU N 28 2.1 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN ĐẤT 28 2.1.1 Thu thập liệu 28 2.1.2 Xây dựng sở liệu không gian 28 2.1.3 Xây dựng sở liệu đồ 28 2.1.4 Số hóa đồ 29 2.1.5 Xây dựng sở liệu thuộc tính 29 2.1.6 Xây dựng bảng thuộc tính cho đồ phục vụ công tác quản lý nguồn tài nguyên đất xã Bảo Ninh 31 2.2 KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 37 2.3 KHAI THÁC CÁC TIỆN ÍCH HỖ TRỢ TRONG CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT 39 2.3.1 Cập nhật liệu thuộc tính 39 2.3.2 Tra cứu liệu bảng thuộc tính 40 2.3.3 Đo đối tƣợng 41 2.4 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG QGIS 42 PHẦN 3: KẾT LU N VÀ KIẾN NGHỊ 43 3.1 KẾT LUẬN 43 3.2 KIẾN NGHỊ 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 2.1.6 Xây dựng bảng thuộc tính cho đồ phục vụ công tác quản lý nguồn tài nguyên đất xã Bảo Ninh Trong trƣờng hợp có bảng thuộc tính tƣơng ứng với thông tin đồ hoạ đồ nhập số liệu cho chúng thêm trƣờng, ghi cần thiết Khi hồn thành ta có bảng thuộc tính đồ + Bản đồ trạng sử dụng đất: Bản đồ trạng xã Bảo Ninh đƣợc xây dựng hoàn thành vào ngày 30, tháng 05 năm 2015, xây dựng phần mềm Microstation theo Quy phạm chuẩn Tài nguyên Môi trƣờng đƣa ra, thể đầy đủ phân bố loại đất trạng xã, đồ trạng sau thu thập, số hoá đƣợc chuyển sang phần mềm QGIS để nhập thuộc tính cho chúng Để nhập thuộc tính cho đồ trạng, tơi cần xem xét thông tin nội dung mà đồ trạng cần phải cung cấp đặc biệt phục vụ cho công tác quản lý nguồn tài nguyên đất Trên sở tơi xác định trƣờng cần xây dựng bảng thuộc tính đồ trạng thể bảng ảng ấu trúc sở liệu đồ trạng đất xã ảo Ninh Name Type Width (tên trƣờng) (Kiểu trƣờng) (độ rộng) Decimalplaces (chữ số sau dấu phẩy) Giải thích Madat String 80 Ghi mã loại đất theo trạng sử dụng Tên String 80 Ghi tên loại đất theo trạng sử dụng Hectares Decimal number Ghi diện tích loại đất trạng sử dụng (Đvt: ha) 20 Sau xây dựng xong trƣờng nhập thuộc tính ta có lớp trạng sử dụng đất kèm theo liệu thuộc tính 31 Hình Lớp trạng sử dụng đất Hình Bảng liệu thuộc tính trạng sử dụng đất + Bản đồ hành chính: Xã Bảo Ninh gồm thơn, đồ hành kết hợp với thuộc tính cung cấp cho nhà quản lý thơng tín về: Vị trí thôn địa bàn xã đồ, diện tự nhiên thôn, số hộ dân thơng tin khác Mỗi trƣờng đồ hành thông tin mảng lĩnh vực khác thơn Nếu cần thiết nhà quản lý dựa vào trƣờng đồ hành để xây dựng loại đồ, biểu đồ chuyên đề (đơn tính) dạng khác phục vụ cho mục đích 32 Dựa vào u cầu tơi xây dựng bảng thuộc tính đồ hành xã gồm trƣờng đƣợc thể nhƣ bảng ảng ấu trúc sở liệu đồ hành xã ảo Ninh Name Type Width (tên trƣờng) (kiểu trƣờng) (độ rộng) Decimalplaces (chữ số sau dấu phảy) Giải thích Tenthon String 80 Tên thơn Dientichtn Decimal number 20 Diện tích tự nhiên thôn (Đvt: Ha) Danso Number 20 Sô dân số xã (Đvt: Ngƣời) Sohogd Number 20 Tổng số hộ gia đình (Đvt: Hộ) Sau xây dựng xong trƣờng thuộc tính, nhập liệu ta có đồ hành liệu thuộc tính Hình ớp hành 33 Hình ảng liệu thuộc tính ranh giới thơn + Bản đồ mạng lƣới giao thông: Bản đồ giao thông phải thể đƣợc loại đƣờng, chất lƣợng đƣờng, độ rộng, chiều dài, Điều đặc biệt mạng lƣới giao thông huyết mạch kinh tế, trải dài suốt chiều dài vùng, kèm với mạng lƣới giao thông vơ số cơng trình phụ vấn đề liên quan đến công tác đất đai nhƣ giá đất, diện tích đất sử dụng, quỹ đất phát triển tƣơng lai Do chung ta nắm đƣợc thơng tin xác nhƣ thơng tin kinh tế xã hội, quy hoạch cho quy hoạch tốt 10 năm, 20 năm công tác quản lý đƣợc hoàn thiện Nhà quản lý muốn biết thơng tin đƣờng địa bàn xã xuống cấp hay đƣờng có kết cấu chắn tồn mạng lƣới giao thơng nhà quản lý tra cứu thông tin lớp đƣờng giao thông Việc tra cứu đƣờng giao thơng đƣợc thực Ngồi đồ giao thơng phải thể đƣợc đoạn đƣờng chi tiết cấp thôn địa bàn xã làm sở phát triển sở liệu nhƣ quản lý giá đất, quản lý mạng lƣới giao thông cấp thơn,… Dựa vào tơi xây dựng bảng thuộc tính đƣờng giao thông gồm trƣờng đƣợc thể nhƣ bảng 34 Bảng 3: Cấu trúc sở liệu đồ mạng lưới giao thông xã Bảo Ninh Name (tên trƣờng) Madoituong Ketcau Hientrang Type Width (kiểu trƣờng) (độ rộng) String String String Decimalplaces (chữ số sau dấu phẩy) Giải thích 80 Ghi mã loại đƣờng 80 Ghi kết cấu đƣờng 80 Ghi hiệng trạng đƣờng Loaiduong String 80 Ghi loại đƣờng Chatluongduong String 80 Ghi chất lƣợng đƣờng Rong Decimal number 20 Ghi chiều rộng đuờng (Đvt:m) Dai Decimal number 20 Ghi chiều dài đƣờng(Đvt:m) Sau xây dựng xong trƣờng, nhập thuộc tính ta có đồ giao thơng với liệu thuộc tính kèm theo Hình 10 Lớp liệu đƣờng giao thơng 35 Hình 11 ảng liệu thuộc tính đƣờng giao thông + Bản đồ thuỷ lợi: Đối với đồ hệ thống thuỷ lợi có có đối tƣợng sơng hồ, kênh mƣơng đồ giao hệ thống thuỷ lợi cung cấp cho nhà quản lý diện tích, tên loại sơng hồ; chiều dài, rộng, độ sâu sơng hồ Nhà quản lý khai thác thông tin cần thiết phục vụ cho cơng việc cụ thể nhƣ cơng tác thủy lợi, quy hoạch.Việc tra cứu thông tin sông, hồ phải thể đƣợc sơng hồ chi tiết cấp thôn địa bàn xã làm sở phát triển sở liệu nhƣ quản lý giá đất quản lý mạng lƣới giao thông cấp thôn, phân loại đất đai, quy hoạch thủy lợi,… Bảng thuộc tính dạng vùng (sông, hồ lớn), trƣờng đƣợc xây dựng nhƣ bảng Bảng ấu trúc sở liệu đồ thủy lợi Name (tên trƣờng) Type Width (kiểu trƣờng) (độ rộng) Decimalplaces (chữ số sau dấu phẩy) Giải thích Madoituong String 80 Ghi mã loại sông, hồ Diadanh String 80 Ghi địa sông, hồ Ten String 80 Ghi tên sông (hồ) Hectares Decimal number 20 Ghi diện tích sơng (hồ) (Đvt: ha) 36 Sau xây dựng xong trƣờng, nhập thuộc tính ta có đồ giao thơng với liệu thuộc tính kèm theo Hình 12 Lớp liệu thủy lợi Hình 13 ảng liệu thuộc tính thủy lợi 2.2 KẾT QUẢ XÂY DỰNG Ơ SỞ DỮ IỆU Với phƣơng pháp thu thập liệu cách thức xây dựng sở nhƣ trình bày phần chúng tơi có hệ thống sở liệu tài nguyên đất xã Bảo Ninh đƣợc biên tập thành đồ trạng sử dụng đất nhƣ Bản đồ 2.1 Bản đồ trạng sử dụng đất thể tồn khơng gian diện tích: Đất ở, đất trồng hàng năm, đất chuyên dụng, đất trồng lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất du lịch, đất lâm nghiệp, đất nghĩa trang đất cát Đối với nhà quản lý đất đai dựa đồ trạng biết đƣợc trạng sử dụng đất, diện tích khoanh đất; tổng diện tích loại đất theo mục đích sử dụng; phục vụ thống kê theo dõi biến động loại đất, hay việc đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đề xem có hợp lý đắn chƣa, đồng thời nhà quản lý dễ dàng cập nhật bổ sung thông tin 37 sử dụng đất địa bàn theo năm giai đoạn Bản đồ sử dụng đất khái quát trạng sử dụng đất từ giúp nhà quản lý dễ dàng việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho giai đoạn tới, kỳ tới phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế xã quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình ản đồ iện trạng sử dụng đất xã ảo Ninh 38 2.3 K AI T Á Á TIỆN Í TÀI NGUYÊN ĐẤT Ỗ TRỢ TRONG ÔNG TÁ QUẢN Ý 2.3.1 ập nhật liệu thuộc tính - Chức đƣợc viết với mục đích phục vụ cho công tác biên tập đồ trạng sử dụng đất với tính nhƣ chấm điểm, vẽ đƣờng, vẽ vùng trạng sử dụng đất đồng thời tự động điền vào CSDL loại đất mã đất để cập nhật liệu mà ngƣời biên tập chọn - Ngƣời biên tập cần chọn lớp cần cập nhật liệu sau tiến hành thêm liệu đối tƣợng lớp đất ứng dụng - Ví dụ: Ngƣời biên tập cần cập nhật thêm vùng cho vùng loại đất trồng lâu năm việc cập nhật đƣợc thực nhƣ sau Hình 14 Thực đơn bật (tắt) đối tƣợng Tạo đối tƣợng bấm phím phải chuột > Hiện cửa sổ chọn Bật/Tắt chỉnh sửa Chọn vào nút để tạo đối tƣợng vùng mới: Hình 15 Thêm đối tƣợng dạng vùng 39 - Tạo đối tƣợng kết thúc việc bấm phải chuột > nhập thông tin cần thiết cho đối tƣợng vừa tạo Hình 16 ửa sổ nhập thơng tin kết thúc thêm đối tƣợng - Sau chọn - Có thể chọn tƣợng để hồn thành để kết thúc mà không cần nhập thông tin cho đối 2.3.2 Tra cứu liệu bảng thuộc tính Chức cho phép ngƣời quản lý xem tất thông tin, tra cứu thông tin trƣờng liệu hệ thống CSDL đƣợc thiết lập Mở bảng thuộc tính: Để mở bảng thuộc tính lớp liệu ta nhấp chuột phải vào lớp liệu sổ Layers Panel > Open Attribute Table Hình 17 Dữ liệu bảng thuộc tính Sau mở bảng liệu thuộc tính lớp liệu việc tìm kiếm, truy vấn, kết xuất liệu lựa chọn… đối tƣợng đồ dựa theo điều kiện khác đƣợc thực 40 2.3.3 Đo đối tƣợng Chức cho phép ngƣời quản lý tiến hành đo đạc, tính tốn đối tƣợng cách nhanh chóng nhƣng đảm bảo tính hệ thống xác, đồng Ta chọn để chọn đối tƣợng cần chỉnh sửa Bao gồm công cụ đo bản: Đo đƣờng, đo diện tích đo góc Hình 18 ơng cụ đo tính diện tích Nhấn chuột vào mũi tên cạnh biểu tƣợng sử dụng để chọn phƣơng pháp đo muốn Mục Đo đƣờng dùng để đo chiều dài đoạn đƣờng đƣợc xác định nhấn chuột Hình 19 Hiển thị kết đo chiều dài Mục Đo diện tích dùng để đo diện tích vùng đƣợc lựa chọn tùy ý chuột Hình 20 Hiển thị đo diện tích vùng Mục Đo góc dùng để xác định góc đƣờng thẳng đƣợc thiết lập tùy ý 41 Hình 21 iển thị đo góc đoạn đƣờng Lƣu ý: Muốn kết thúc lệnh đo nháy nhấn chuột phải 2.4 ĐÁN GIÁ Ả NĂNG ỨNG DỤNG QGIS Phần mềm QGIS trở thành loại hình liệu khơng thể thiếu, đƣợc ứng dụng vào nhiều mục đích khác nhau: quản lý tài nguyên đất, giao thông, môi trƣờng, thu gom chất thải sinh hoạt,… Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất điều quan trọng việc tìm hiểu tình hình thực tế địa phƣơng ứng dụng phần mềm QGIS vào xây dựng hệ thống thông tin cho có hiệu Chính vậy, cơng tác quản lý đất đai lƣu trữ thông tin đất đai nhiệm vụ đầu đặt Việc áp dụng tin học công tác lƣu trữ quản lý liệu địa cần thiết: Sau trình thực tập tại, với kết đạt đƣợc tơi xin có số đánh giá chung ứng dụng QGIS nhƣ sau: - Có khả xây dựng biên tập đồ, đồ chun đề xác có thẩm mỹ cao - Có khả liên kết liệu khơng gian liệu thuộc tính, giúp cho việc tìm kiếm, hiển thị thơng tin có tính trực quan cao - Có khả phân lớp thơng tin nhằm giúp nhà quản lý thống kê đƣợc tiêu theo lớp yêu cầu khác - Có khả tính tốn tự động cách hiệu độ xác cao - Có khả trao đổi thông tin với phần mềm khác nhƣ: MapInfo, acrview, acrgis… - Có khả cập nhật tìm kiếm thơng tin cách nhanh chóng linh hoạt 42 PHẦN 3: KẾT LU N VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT U N Trong phạm vi thời gian cho phép đề tài, cố gắng khai thác tính phân mêm QGIS GIS để xây dựng sở liệu tài nguyên đất đai xã Bảo Ninh với mục đích phục vụ cho cơng tác quản lý đất đạt đƣợc kết sau: - Đối với đồ trạng sử dụng đất: Đã xây dựng, hoàn thiện đầy đủ thông tin đồ Bản đồ sở cho việc theo dõi lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, thống kê loại đất, diện tích loại đất, … nhiều mục đích khác mà nhà quản lý quan tâm thực Thơng qua liệu thuộc tính đƣợc lƣu trữ đồ giảm thiểu tối đa thời gian, kinh phí điều tra thơng tin để phục vụ cho công tác quản lý đất đai Hơn nữa, việc cập nhật thông tin thƣờng xuyên khâu quan trọng quản lý đất đai, có đƣợc hệ thống sở liệu số cơng việc trở nên dễ dàng thuận tiện mức tối đa - Đối với đồ hành chính: Đã xây dựng cách đầy đủ thơng tin thuộc tính đồ này, nhà quản lý đất đai tra cứu thơng tin tổng dân số, ranh giới thôn, … Dựa vào thơng tin nhà quản lý xây dựng chuyên đề ( đồ đơn tính) theo mục đích riêng - Đối với đồ mạng lƣới giao thơng: Đã xây dựng thuộc tính đồ giao thơng cần có, dựa vào nhà quản lý thơng tin cung cấp thông tin cho nhà quản lý loại đƣờng, chiều rộng, chiều dài, chất lƣợng đƣờng, tên đƣờng giúp cho nhà quản lý thực mục đích cần thiết liệu - Đối với đồ hệ thống thủy: Đã xây dựng cách đầy đủ thuộc tính mà đồ thủy lợi cần phải có, đồ thủy lợi cung cấp cho nhà quản lý thơng tin bề rộng , chiều sâu, chiều dài Nhà quản lý sử dụng thơng tin thực mục đích cần thiết Tuy nhiên việc quản lý sở liệu tài nguyên phần mềm QGIS có số khó khăn: Nguồn số liệu cung cấp chƣa đƣợc đầy đủ thống thơn Đòi hỏi nhiều kiến thức kỹ thuật máy tính phần mềm GIS 3.2 KIẾN NG Ị Để khai thác sử dụng có hiệu phần mềm ứng dụng quản lý đất đai cần có hệ thống máy móc đại cộng với đội ngũ cán 43 có chun mơn cao Sau thực xong đề tài chúng em có vài kiến nghị sau: UBND thôn cần trọng việc đầu tƣ thiết bị vật chất nâng cao chất lƣợng chun mơn cán địa đặc biệt tin học chuyên môn đặc biệt vấn đề cấp bách cần thiết Trong phạm vi cho phép, đề nghị nhà trƣờng, ban chủ nhiệm khoa Nông - Lâm - Ngƣ tạo điều kiện cho sinh viên, cán quản lý tài nguyên mơi trƣờng học tập nâng cao trình độ chun môn nhƣ kiến thức tin học chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý đất đai nƣớc ta nhằm dần bƣớc đáp ứng đƣợc yêu cầu ngành quản lý đại đáp ứng yêu cầu xã hội đặt Để dễ dàng thuận tiện nhƣ đồng hóa liệu xây dựng quản lý phân tích, chuyển đổi liệu theo yêu cầu ngành cần phải có chu trình thống đảm bảo tính tồn vẹn đồng liệu theo quy định Tài Nguyên - Môi Trƣờng 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1]Nguyễn Cao Hùng cộng sự, (2014), tập huấn sử dụng QGIS bản, nhà xuất Hà Nội [2]Phạm Thanh Quế, giảng Hệ thống thông tin đất đai, trƣờng Đại học Lâm nghiệp [3]T.S Nguyễn Khắc Sơn (2007), giáo trình Quản lý nhà nước đất đai, nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội [4] Điều 22, chƣơng II, Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014 [5] Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2014 Tài liệu internet [6] http://tuaf.edu.vn/khoaqltn/bai-viet/lich-su-thanh-lap-va-phat-trien-nganh-quanly-dat-dai-o-viet-nam-3437.html [7] http://www.viettutorial.vn/tin-tuc/Gioi-thieu-phan-mem-ma-nguon-moQuantum-GIS-9.html [8] http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-ung-dung-gis-xay-dung-co-so-du-lieu-tainguyen-dat-dai-phuc-vu-cong-tac-quan-ly-dat-dai-huyen-chau-thanh-tinh-35855/ [9] http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-xay-dung-co-so-du-lieu-tai-nguyen-dat-phuc-vucong-tac-quan-ly-dat-dai-huyen-tam-nong-tinh-phu-tho-9169/ 45 ... Mơi trƣờng tỉnh Quảng Bình, tơi tiến hành nghiên cứu thực đề tài: Ứng dụng GIS xây dựng sở liệu tài nguyên đất đai phục vụ công tác quản lý đất địa thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình (Với... 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 T M TẮT ĐỀ TÀI Khóa luận tốt nghiệp Ứng dụng GIS xây dựng sở liệu tài nguyên đất đai phục vụ công tác quản lý đất địa thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình ... HỌ QUẢNG N BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƢỜNG A U N TỐT NG IỆP ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG Ơ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI P ỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN Ý ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI – TỈNH QUẢNG BÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyễn đất đai phục vụ công tác quản lý đất trên địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình , Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyễn đất đai phục vụ công tác quản lý đất trên địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay