Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyễn đất đai phục vụ công tác quản lý đất trên địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

56 46 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:16

... Mơi trƣờng tỉnh Quảng Bình, tơi tiến hành nghiên cứu thực đề tài: Ứng dụng GIS xây dựng sở liệu tài nguyên đất đai phục vụ công tác quản lý đất địa thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình (Với... 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 T M TẮT ĐỀ TÀI Khóa luận tốt nghiệp Ứng dụng GIS xây dựng sở liệu tài nguyên đất đai phục vụ công tác quản lý đất địa thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình ... HỌ QUẢNG N BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƢỜNG A U N TỐT NG IỆP ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG Ơ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI P ỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN Ý ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI – TỈNH QUẢNG BÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyễn đất đai phục vụ công tác quản lý đất trên địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình , Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyễn đất đai phục vụ công tác quản lý đất trên địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay