Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước cấp tại nhà máy nước phú vinh đồng hới quảng bình

71 26 1
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:16

TRƢỜNG ĐẠI HỌ QUẢNG N BỘ MÔN SINH HỌC – MƠI TRƢỜNG NGUYỄN THANH NHÀN TÌM HIỂU ĐÁN GIÁ IỆN TRẠNG HỆ THỐNG XỬ NƢỚC CẤP TẠI N À MÁY NƢỚC PHÚ VINH ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH LU N TỐT NG IỆP ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH, 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌ QUẢNG N BỘ MÔN SINH HỌC – MƠI TRƢỜNG LU N TỐT NG IỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU ĐÁN GIÁ IỆN TRẠNG HỆ THỐNG XỬ NƢỚC CẤP TẠI N À MÁY NƢỚC PHÚ VINH ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH Họ tên sinh viên: Nguyễn Thanh Nhàn Mã số sinh viên: DQB 05130065 Chuyên ngành: Quản tài nguyên môi trƣờng Giảng viên hƣớng dẫn: TS Trần Tƣởng QUẢNG BÌNH, 2017 LỜI M ĐO N Tơi xin cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Tìm hiểu đánh giá trạng hệ thống xử nước cấp nhà máy nước Phú Vinh - Đồng Hới - Quảng Bình” cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, không chép Tôi xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu riêng Sinh viên Nguyễn Thanh Nhàn Xác nhận giảng viên hƣớng dẫn TS Trần Tƣởng Lời Cảm Ơn Đầu tiên cho phép em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Trường Đại học Quảng Bình, khoa Nơng - Lâm - Ngư với giảng dạy nhiệt tình thầy cơ, trang bị cho em kiến thức ngành Quản tài nguyên môi trường Để nâng cao kiến thức em có hội thực tập Nhà máy xử nước cấp Phú Vinh Tại em học hỏi, tìm hiểu quy trình xử nước cấp nhà máy Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc toàn thể cán nhân viên Nhà máy nước cấp Phú Vinh trực thuộc Cơng ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình tiếp nhận tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập Đặc biệt em cảm ơn thầy TS Trần Tưởng giảng viên hướng dẫn quan tâm, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Đồng Hới, tháng năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thanh Nhàn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH TĨM TẮT ĐỀ TÀI PHẦN 1: MỞ ĐẦU .1 1.1 DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU .1 1.5 THỜI GIAN PHẠM VI NGHIÊN CỨU .1 1.6 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6.1 Phƣơng pháp khảo sát thực địa 1.6.2 Phƣơng pháp thu thập tài liệu 1.6.3 Phƣơng pháp thống kê, xử số liệu thu thập 1.6.4 Phƣơng pháp hỏi ý kiến chuyên gia PHẦN 2: NỘI DUNG CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 TỔNG QUAN VỀ NƢỚC CẤP TẦM QUAN TRỌNG CỦA NƢỚC CẤP3 1.1.1 Xử nƣớc cấp 1.1.2 Tầm quan trọng nƣớc cấp xử nƣớc cấp .3 1.1.3 Mục đích trình xử nƣớc cấp .3 1.2 CÁC LOẠI NGUỒN NƢỚC DÙNG CHO CẤP NƢỚC 1.2.1 Nguồn nƣớc mặt 1.2.2 Nguồn nƣớc ngầm .4 1.2.3 Nguồn nƣớc mƣa .5 1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC .5 1.3.1 Các tiêu học .5 1.3.2 Các tiêu hóa học 1.3.3 Các tiêu vi sinh vật 1.4 CÁC PƢƠNG PHÁP XỬ CƠ BẢN 11 1.4.1 Phƣơng pháp học 11 1.4.2 Phƣơng pháp hóa học 13 1.4.3 Phƣơng pháp học .13 1.5 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ NƢỚC CẤP TRÊN THẾ GIỚI VIỆT NAM .13 1.5.1 Công nghệ xử nƣớc cấp giới 13 1.5.2 Công nghệ xử nƣớc cấp Việt Nam 14 1.6 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY NƢỚC PHÚ VINH 16 1.6.1 Quá trình hình thành phát triển nhà máy .16 1.6.2 Vị trí nhà máy 17 1.6.3 Chức năng, nhiệm vụ nhà máy 17 1.6.3.1 Chức nhà máy .17 1.6.3.2 Nhiệm vụ nhà máy .17 1.6.4 Cơ cấu tổ chức quản nhà máy 18 CHƢƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 20 2.1 HỆ THỐNG XỬ NƢỚC CẤP TẠI NHÀ NƢỚC PHÚ VINH 20 2.1.1 Nguồn nƣớc cấp cho Nhà máy nƣớc Phú Vinh 20 2.1.2 Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử nƣớc cấp nhà máy nƣớc Phú Vinh 21 2.1.3 Thuyết minh sơ đồ dây chuyền công nghệ 22 2.1.4 Các hạng mục quy trình xử nƣớc cấp 23 2.1.4.1 Trạm bơm cấp 23 2.1.4.2 Thiết bị trộn tĩnh 24 2.1.4.3 Mƣơng phân phối 25 2.1.4.4 Bể phản ứng tạo 25 2.1.4.5 Bể lắng ngang .27 2.1.4.6 Bể lọc nhanh 28 2.1.4.7 Bể chứa nƣớc 32 2.1.4.8 Nhà vận hành hóa chất 33 2.1.4.9 Trạm bơm cấp 39 2.1.4.10 Hệ thống xử bùn thải nƣớc thải rửa lọc 40 2.1.5 Đánh giá thông số thiết kế 42 2.1.5.1 Bể lắng ngang 42 2.1.5.2 Bể phản ứng tạo .43 2.1.5.3 Bể lọc nhanh 44 2.1.5.4 Bể chứa nƣớc 45 2.1.5.5 Tính tốn lƣợng Clo cần dùng để khử trùng 45 2.2 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XỬ NƢỚC CẤP TẠI NHÀ MÁY NƢỚC PHÚ VINH 46 2.2.1 Đánh giá chất lƣợng nƣớc đầu vào 46 2.2.2 Đánh giá chất lƣợng nƣớc đầu 47 2.2.3 Đánh giá hệ thống xử nƣớc cấp 48 2.2.3.1 Ƣu điểm hệ thống 48 2.2.3.2 Nhƣợc điểm hệ thống 48 2.3.4 Giải pháp nhằm khắc phục cố trình xử 48 PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 51 3.1 KẾT LUẬN 51 3.2 KIẾN NGHỊ .51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD: Nhu cầu oxy sinh học COD: Nhu cầu oxy hóa học DO: Oxy hòa tan GVHD: Giảng viên hƣớng dẫn PAC: Poly Alumium Cloride QCVN: Quy chuẩn Việt Nam TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Thông số thiết kế bể phản ứng tạo .26 Bảng 2: Thông số thiết kế bể lắng ngang 27 Bảng 3: Thông số thiết kế bể lọc nhanh .29 Bảng 4: Quy trình rửa bể lọc 31 Bảng 5: Thông số thiết kế bể chứa nƣớc 32 Bảng 6: Lƣợng châm dung dịch PAC 35 Bảng 7: Số lƣợng vôi cần tƣơng ứng với khối lƣợng nƣớc để tạo dung dịch 2,5%, 5%, 7,5%, 10% 35 Bảng 8: Tỉ lệ định lƣợng clo theo lƣu lƣợng nƣớc thô .39 Bảng 9: Thông số thiết kế hệ thống xử bùn thải nƣớc thải rửa lọc 41 Bảng 10: Kết phân tích chất lƣợng nƣớc đầu vào .46 Bảng 11: Kết phân tích chất lƣợng nƣớc đầu 47 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Vị trí nhà máy nƣớc Phú Vinh 17 Hình 2: Sơ đồ tổ chức quản vận hành nhà máy 19 Hình 3: Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử nƣớc cấp nhà máy nƣớc Phú Vinh 21 Hình 4: Trạm bơm cấp 23 Hình 5: Tủ điều khiển 24 Hình 6: Máy bơm 24 Hình 7: Điểm châm dung dịch PAC 25 Hình 8: Ống trộn tĩnh 25 Hình 9: Mƣơng phân phối nƣớc 25 Hình 10: Bể phản ứng tạo bơng 27 Hình 11: Bể lắng ngang 28 Hình 12: Bể lọc nhanh 29 Hình 13: Hệ thống tủ điều khiển PLC 30 Hình 14: Sơ đồ nguyên bể lọc nhanh 30 Hình 15: Bể chứa nƣớc 33 Hình 16: Máy khuấy thùng chứa PAC 36 Hình 17: Hệ thống định lƣợng PAC 36 Hình 18: Bình Clo 37 Hình 19: Hố vôi 37 Hình 20: Giàn phun mƣa 37 Hình 21: Hệ thống cảm biến Clo rò rỉ 37 Hình 22: Clorator 38 Hình 23: Thƣớc định lƣợng 38 Hình 24: Ejector 38 Hình 25: Hệ thống máy bơm tăng áp 38 Hình 26: Tủ điều khiển 40 Hình 27: Biến tần 40 Hình 28: Máy bơm 40 Hình 29: Hệ thống xử bùn thải nƣớc thải rửa lọc 41 Hình 30: Sân phơi bùn thải 41 Liều lƣợng Clo cần dùng (lấy 1,3 lần so với lƣợng Clo hoạt tính cần cho vào nƣớc theo TCXDVN 33:2006) là: 1,3 = 3,9 mg/l - Liều lƣợng Clo dùng giờ: C= = = 3,432 (kg/h) - Thể tích Clo dùng giờ: VCl = Với = trọng lƣợng riêng Clo, = 2,33 (l/h) = 1,47 (kg/l) - Liều lƣợng Clo dùng ngày: 3,432 24 = 82,368 (kg/ngđ) - Lƣợng Clo tiêu thụ ngày: 2.2 ĐÁN GIÁ PHÚ VINH = 56,03 (l) [8] Ệ T ỐNG XỬ NƢỚ ẤP TẠI NHÀ MÁY NƢỚ 2.2.1 Đánh giá chất lƣợng nƣớc đầu vào Ngày nhận mẫu: 24/3/2016 Ngày trả kết quả: 31/3/2016 ảng 10: TT ết phân tích chất lƣợng nƣớc đầu vào ngày hỉ tiêu/đơn vị ết Phƣơng pháp kiểm nghiệm Giới hạn cho phép [6] pH 7,24 Máy đo pH 6,0 – 8,5 Hàm lƣợng Nitrat (theo N), mg/l 0,23 TCVN 6180:1996 Hàm lƣợng Nitrit (theo N),mg/l SMEWW 4500 – NO2 0,02 Nhu cầu oxi hóa học COD, mg/l 1,28 TCVN 6491:1999 15 Tổng chất rắn lơ lửng TSS, mg/l 4,0 TCVN 6625:2000 30 Coliforms, MPN/100ml 2,4x102 TCVN 61872:1996 5000 E.coli, MPN/100ml
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước cấp tại nhà máy nước phú vinh đồng hới quảng bình , Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước cấp tại nhà máy nước phú vinh đồng hới quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay