Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá đến tình hình sử dụng đất trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình (2010 2015)

81 35 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:16

... lực đất đai 31 4.3 Đánh giá ảnh hưởng q trình thị hóa đến tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 33 4.3.1 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn thành phố Đồng. .. Đánh giá chung ảnh hưởng thị hóa đến tình hình quản lý sử dụng đất đai địa thành phố Đồng Hới 60 4.3.5.1 Đánh giá chung ảnh hưởng q trình thị đến cơng tác quản lý đất đai địa bàn thành. .. Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng trình thị hóa đến tình hình sử dụng đất địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 2010 – 2015) 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá đến tình hình sử dụng đất trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình (2010 2015) , Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá đến tình hình sử dụng đất trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình (2010 2015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay