Nghiên cứu ảnh hưởng một số nhân tố đến sinh trưởng và phát triển kỹ thuật nhân giống loài giảo cổ lam 5 lá phục vụ công tác bảo tồn vườn ươm trường đại học quảng bình

83 46 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:16

...TRƢỜNG ĐẠI HỌ QUẢNG N BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƢỜNG UẬN TỐT NG IỆP ĐẠI Ọ NGHIÊN CỨU ẢN ƢỞNG MỘT SỐ NHÂN TỐ ĐẾN SIN TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG LOÀI GIẢO CỔ LAM LÁ (Gynostemma... loài Giảo cổ lam (gynostemma pentaphyllum (thunb.)) phục vụ công tác bảo tồn vƣờn ƣơm Trƣờng Đại Học Quảng Bình ’ tìm hiểu nghiên cứu kỹ thuật nhân giống phù hợp với khả sinh trƣởng phát triển loài. .. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SĨC LỒI GIẢO CỔ LAM LÁ 47 4.3.1 Kỹ thuật trồng loài Giảo cổ lam 47 4.3.2 Chăm sóc Giảo cổ lam sau trồng 50 4.4 THU HOẠCH SƠ CHẾ VÀ BẢO QUẢN CÂY GIẢO CỔ LAM LÁ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng một số nhân tố đến sinh trưởng và phát triển kỹ thuật nhân giống loài giảo cổ lam 5 lá phục vụ công tác bảo tồn vườn ươm trường đại học quảng bình , Nghiên cứu ảnh hưởng một số nhân tố đến sinh trưởng và phát triển kỹ thuật nhân giống loài giảo cổ lam 5 lá phục vụ công tác bảo tồn vườn ươm trường đại học quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay