Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại lèn cụt tai, xã đức hoá, huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình

137 23 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:16

... 2017 LỜI CAM ĐOAN Đề tài: Đánh giá tác động môi trường Dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Cụt Tai, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình Tơi xin cam đoan cơng... HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MÔI TRƢỜNG TRẦN THỊ HƢƠNG LY ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG DỰ ÁN KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƢỜNG TẠI LÈN CỤT TAI, XÃ ĐỨC HĨA, HUYỆN TUN HĨA, TỈNH... động dự án 107 TĨM TẮT ĐỀ TÀI Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thƣờng lèn Cụt Tai, xã Đức Hóa, huyện Tun Hóa, tỉnh Quảng Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại lèn cụt tai, xã đức hoá, huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình , Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại lèn cụt tai, xã đức hoá, huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay