Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại lèn cụt tai, xã đức hoá, huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình

137 6 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:16

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MÔI TRƢỜNG TRẦN THỊ HƢƠNG LY ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG DỰ ÁN KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƢỜNG TẠI LÈN CỤT TAI, XÃ ĐỨC HĨA, HUYỆN TUN HĨA, TỈNH QUẢNG BÌNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH, 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MƠI TRƢỜNG TRẦN THỊ HƢƠNG LY ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG DỰ ÁN KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THƠNG THƢỜNG TẠI LÈN CỤT TAI, XÃ ĐỨC HĨA, HUYỆN TUN HĨA, TỈNH QUẢNG BÌNH Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ HƢƠNG LY Mã số sinh viên: DQB 05130058 Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên môi trƣờng K55 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Hồng Anh Vũ QUẢNG BÌNH, 2017 LỜI CAM ĐOAN Đề tài: “Đánh giá tác động môi trường Dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Cụt Tai, xã Đức Hóa, huyện Tun Hóa, tỉnh Quảng Bình” Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, dựa sở nghiên cứu lý thuyết tham khảo tài liệu liên quan Đề tài chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Sinh viên Trần Thị Hƣơng Ly Xác nhận giảng viên hƣớng dẫn (kí ghi rõ họ tên) ThS Hồng Anh Vũ Lời Cảm Ơn Để hồn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới quý Thầy, Cô khoa Nơng –Lâm-Ngư, Trường Đại Học Quảng Bình tận tình truyền đạt kiến thức năm em học tập Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình thực tập mà hành trang q báu để em bước vào đời cách vững tự tin Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy giáo hướng dẫn ThS Hoàng Anh Vũ tận tình chu đáo hướng dẫn em giúp em hồn thành báo cáo Xin gửi tới, Cơng ty TNHH Tài ngun Mơi trường Minh Hồng lời cảm ơn sâu sắc tiếp nhận, hướng dẫn tận tình tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em tìm hiểu thực tiễn suốt trình thực tập quan Cuối cùng, em xin cảm ơn anh Trương Văn Dũng, Kỹ thuật viên Công ty trực tiếp giúp đỡ tận tình, cung cấp số liệu thực tế để em hoàn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp Vì kiến thức thân hạn chế, q trình thực tập, hồn thiện báo cáo em khơng tránh khỏi sai sót, kính mong nhận ý kiến đóng góp từ quý thầy cô quý quan Em xin chân thành cảm ơn! Đồng Hới, tháng năm 2017 Trần Thị Hương Ly MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH TĨM TẮT ĐỀ TÀI PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU .2 1.5 THỜI GIAN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 1.6 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6.1 Phƣơng pháp đánh giá chung ĐTM 1.6.2 Phƣơng pháp áp dụng trình ĐTM PHẦN II: NỘI DUNG .5 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐTM 1.1.1 Lịch sử phát triển ĐTM .5 1.1.2 Khái niệm ĐTM 1.1.3 Mục đích ý nghĩa ĐTM 1.1.4 Tình hình thực ĐTM Việt Nam thời gian qua 1.2 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.2.1 Tên dự án 1.2.2 Chủ Dự án 1.2.3 Vị trí địa lý 1.3 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 13 1.3.1 Trữ lƣợng mỏ tuổi thọ mỏ 13 1.3.2 Bố trí tổng mặt hạ tầng kỹ thuật .14 1.3.2.1 Tổng mặt mỏ .14 1.3.2.2 Vận tải mỏ 14 1.3.2.3 Sản phẩm đất đá thải .14 1.3.2.4 Cấp nƣớc 15 1.32 Thoát nƣớc 15 1.3.3 Mở vỉa hệ thống, trình tự khai thác, chế biến đá 16 1.3.3.1 Mở vỉa 16 1.3.3.2 Hệ thống trình tự khai thác 18 1.3.4 Hiện trạng khu mỏ 19 1.3.5 Các hạng mục công trình XDCB mỏ bao gồm .19 1.3.6 Các loại thiết bị phục vụ khai thác mỏ 21 1.3.7 Nhiên, nguyên liệu đầu vào .22 1.3.8 Tiến độ thực dự án 23 1.3.9 Tổng mức đầu tƣ .23 1.3.10 Tổ chức quản lý thực dự án 24 CHƢƠNG 2: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 27 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 27 2.1.1 Điều kiện địa lý, địa chất, khoáng sản 27 2.1.2 Điều kiện khí hậu, khí tƣợng 28 2.1.4 Hiện trạng môi trƣờng khu vực dự án 31 2.1.4.1 Hiện trạng môi trƣờng nƣớc 31 2.1.4.2 Hiện trạng mơi trƣờng khơng khí tiếng ồn 34 2.1.5 Hiện trạng tài nguyên sinh vật 34 2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI, CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU VỰC DỰ ÁN 35 2.2.1 Điều kiện kinh tế - xã hội 35 2.2.2 Điều kiện sở hạ tầng 35 CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 37 3.1 ĐÁNH GIÁ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN TRONG KHAI THÁC MỎ VÀ CHẾ BIẾN 37 3.1.1 Đối với tổng mặt mỏ .37 3.1.2 Đối với phƣơng án khai thác 38 3.2 ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 39 3.2.1 Đánh giá tác động giai đoạn chuẩn bị khai thác 39 3.2.1.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 40 3.2.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải .53 3.2.2 Đánh giá tác động giai đoạn khai thác, chế biến 57 3.2.2.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 58 3.2.2.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải .72 3.2.3 Đánh giá tác động giai đoạn đóng cửa mỏ 80 3.2.3.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 81 3.2.3.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải .86 3.2.4 Tác động rủi ro cố môi trƣờng .86 3.2.4.1 Tác động rủi ro cố môi trƣờng giai đoạn chuẩn bị khai thác 86 3.2.4.2 Tác động rủi ro cố môi trƣờng giai đoạn khai thác, chế biến 88 3.2.4.3 Tác động rủi ro cố môi trƣờng giai đoạn đóng cửa mỏ 91 CHƢƠNG 4: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHỊNG NGỪA, ỨNG PHĨ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN 93 4.1 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 93 4.1.1 Giảm thiểu tác động tiêu cực giai đoạn chuẩn bị khai thác 93 4.1.1.1 Rà phá bom mìn 93 4.1.1.2 Giảm thiểu tác động bụi, khí thải 93 4.1.1.3.Giảm thiểu tác động tiếng ồn 95 4.1.1.4 Giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 96 4.1.1.5 Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn 97 4.1.1.6 Giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng đất .98 4.1.1.7 Hạn chế tác động mặt xã hội .98 Hình 4: Sơ đồ bố trí hạng mục bảo vệ môi trƣờng giai đoạn xây dựng dự án .99 4.1.2 Giảm thiểu tác động giai đoạn dự án vào khai thác, chế biến 100 4.1.2.1 Giảm thiểu ô nhiễm khơng khí 100 4.1.2.2 Giảm thiểu tiếng ồn độ rung 102 4.1.2.3.Biện pháp giảm thiểu môi trƣờng nƣớc 102 4.1.2.4 Biện pháp quản lý xử lý chất thải rắn 104 4.1.2.5 Kiểm soát loại chất thải nguy hại (CTNH) 104 4.1.2.6.Biện pháp hạn chế tác động đến kinh tế - xã hội 104 4.1.2.7.Biện pháp hạn chế tác động đến hoạt động sản xuất khu vực 105 4.1.2.8 Biện pháp hạn chế tác độngcộng hƣởng dự án khu vực 105 4.1.3 Giảm thiểu tác động giai đoạn đóng cửa mỏ .108 4.1.3.1 Biện pháp cải tạo phục hồi môi trƣờng sau khai thác 108 4.1.3.2 Biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 109 4.1.3.3 Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động không liên quan đến chất thải 110 4.2 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN 110 4.2.1 Giảm thiểu rủi ro, cố giai đoạn chuẩn bị khai thác .110 4.2.1.1 Đối với cố an toàn 110 4.2.1.2 Đối với cố nổ mìn bất khả kháng sét 110 4.2.1.3 Đối với cố trƣợt lỡ đá 110 4.2.1.4 Đối với cố đá treo 111 4.2.1.5 Đảm bảo an tồn giao thơng 111 4.2.1.6 Đối với cố ngập lụt vào mùa mƣa lũ .111 4.2.2 Giảm thiểu rủi ro, cố giai đoạn khai thác, chế biến 111 4.2.2.1 Sự cố sụt lún, trƣợt lở đá 111 4.2.2.2 Biện pháp giảm thiểu rủi ro trình sử dụng vật liệu nổ 112 4.2.2.3 An toàn trình vận chuyển đá tiêu thụ: .117 4.2.2.4 Phòng ngừa tai nạn lao động khu mỏ 117 4.2.2.5 Phƣơng án chống cháy nổ, chống sét 118 4.2.2.6 Phƣơng án phòng cố nổ mìn bất khả kháng sét 119 4.2.2.7 Phƣơng án phòng chống số đá văng 119 4.2.3 Giảm thiểu rủi ro, cố giai đoạn đóng cửa mỏ 120 4.2.3.1 Đối với cố an toàn lao động 120 4.2.3.2 Đối với trồng bị chết trồng khơng quy trình 120 PHẦN III: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 121 3.1 KẾT LUẬN 121 3.2 KIẾN NGHỊ .122 CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO .123 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN 124 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ANLĐ: An tồn lao động BTCT: Bê tơng cốt thép BVMT: Bảo vệ môi trƣờng BYT: Bộ Y tế CTNH: Chất thải nguy hại DO: Diezel oil (dầu diezel) ĐTM: Đánh giá tác động mơi trƣờng GPMB: Giải phóng mặt KL: Khối lƣợng KPH: Không phát PTBV: Phát triển bền vững PTKT: Phát triển kinh tế QCVN: Quy chuẩn Việt Nam QT & MT: Quan trắc Môi trƣờng TBNN: Trung bình nhiều năm TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TNHH: Trách nhiệm hữu hạn UBMTTQ: Ủy ban mặt trận tổ quốc UBND: Ủy ban nhân dân VLNCN: Vật liệu nổ công nghiệp VLXD: Vật liệu xây dựng VSLĐ: Vệ sinh lao động WHO: Tổ chức Y tế Thế giới XDCB: Xây dựng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tọa độ điểm góc Bảng 2: Tổng hợp khối lƣợng XDCB chủ yếu 19 Bảng 3: Tổng hợp loại thiết bị máy móc phục vụ khai thác mỏ 21 Bảng 4: Tổng hợp loại nguyên vật liệu phục vụ xây dựng mỏ 22 Bảng 5: Tổng hợp loại nhiên, nguyên liệu phục vụ khai thác mỏ 22 Bảng 6: Dự kiến tiến độ thực dự án 23 Bảng 7: Biên chế nhân lực làm việc mỏ 24 Bảng 8: Thống kê tóm tắt hoạt động Dự án 25 Bảng 9: Lƣợng mƣa trung bình tháng năm (Trạm Tun Hóa) 29 Bảng 10: Lƣợng mƣa tháng năm 2010 (Trạm Tuyên Hoá) 29 Bảng 11: Độ ẩm trung bình khu vực dự án 30 Bảng 12: Chất lƣợng nƣớc mặt khu vực dự án 32 Bảng 13: Kết phân tích chất lƣợng nƣớc dƣới đất khu vực dự án .33 Bảng 14: Chất lƣợng môi trƣờng không khí, độ ồn .34 Bảng 15: Tóm tắt nguồn gây tác động giai đoạn chuẩn bị khai thác .39 Bảng 16: Tải lƣợng bụi phát sinh từ hoạt động đào đá 41 Bảng 17: Nồng độ bụi khơng khí q trình vận chuyển đất, đá .44 Bảng 18: Khối lƣợng bụi phát sinh trình vận chuyển nguyên vật liệu .44 Bảng 19: Tải lƣợng chất nhiễm khơng khí sinh từ hoạt động vận tải phục vụ thi công xây dựng Dự án 45 Bảng 20: Nồng độ chất nhiễm khơng khí tuyến đƣờng vận chuyển sản phẩm tiêu thụ 46 Bảng 21: Lƣợng thuốc nổ dùng lam đƣờng công vụ 47 Bảng 22: Hệ số ô nhiễm chất ô nhiễm sử dụng thuốc nổ Anfo để phá đá 47 Bảng 23: Tải lƣợng chất nhiễm nổ mìn 47 Bảng 24: Thành phần khối lƣợng chất ô nhiễm công nhân thải 49 Bảng 25: Lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy khu mỏ khu phụ trợ, chế biến .50 4.1.3.3 Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động không liên quan đến chất thải - Sử dụng máy móc phƣơng tiện đƣợc quan đăng kiểm, cấp phép để hạn chế khí thải, tiếng ồn động cơ; - Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng thiết bị máy để hạn chế khí phát thải tiếng ồn; - Trang bị ốp tai chống ồn cho cán công nhân khu vực phát sinh nhiều tiếng ồn; - Tránh xúc đất, san gạt đất vào ngày có thời tiết xấu (mƣa lớn) nhằm giảm thiểu tƣợng xói lỡ đất; 4.2 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, PHỊNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN 4.2.1 Giảm thiểu rủi ro, cố giai đoạn chuẩn bị khai thác Để hạn chế rủi ro, cố nhƣ phân tích đánh giá Chƣơng 3, chủ dự án thực biện pháp sau đây: 4.2.1.1 Đối với cố an toàn Dự án tuân thủ hƣớng dẫn thực nghiêm ngặt quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng đƣợc quy định TCVN 5308 - 91 từ khâu thiết khâu thi công, nhƣ điều kiện an toàn thi công + Cán bộ, công nhân đƣợc phổ biến kỹ thuật nội quy an toàn lao động, vận hành thiết bị, phƣơng tiện máy móc thƣờng xuyên phải đƣợc kiểm tra độ an toàn trƣớc đƣa vào sử dụng chế độ bảo quản nhiên liệu; + Khu vực thi công nơi nguy hiểm phải có dẫn, biển báo theo quy định an tồn thi cơng cơng trình xây dựng; + Tiến hành rà phá bom mìn trƣớc tiến hành khai thác; + Nếu xảy cháy phải huy động tồn lực lƣợng cơng nhân Công ty tham gia chữa cháy đồng thời thông báo với quyền địa phƣơng, ngƣời dân, cảnh sát PCCC để tiến hành chữa cháy kịp thời, quy trình; 4.2.1.2 Đối với cố nổ mìn bất khả kháng sét Công ty cử ngƣời thƣờng xuyên theo dõi dự báo thời tiết phƣơng tiện thông tin đại chúng, thời tiết khu vực có giơng sét khơng tiến hành đặt mìn, kíp nổ nhằm đảm bảo an tồn cho cơng nhân 4.2.1.3 Đối với cố trượt lỡ đá + Thƣờng xuyên quan sát vách moong để phát vết nứt, khe nứt lớn để có biện pháp phòng tránh nguy trƣợt lở thành moong 110 + Khi tiến hành thao tác thủ cơng sƣờn dốc có độ cao 03 m đặt sàn đỡ có bề rộng tối thiểu m phải đeo dây an toàn - Tiến hành kiểm tra tảng đá treo trƣớc sau đợt nổ mìn để kịp thời phát cạy bẩy tảng đá treo cao trƣớc bốc xúc, vận chuyển - Khi cậy gỡ đá tầng cao bố trí ngƣời gác để khơng cho ngƣời xe, máy móc vào vùng nguy hiểm 4.2.1.4 Đối với cố đá treo Để đảm bảo an toàn trình nổ mìn xây dựng tuyến đƣờng di chuyển thiết bị, chủ dự án bố trí cơng nhân tìm kiếm để phát tảng đá có nguy bị sạt lỡ chấn động nổ mìn tiến hành xử lý trƣớc thi công tuyến đƣờng công vụ nhƣ sau: + Tiến hành cạy bẩy khoan nổ mìn tảng đá có nguy lăn trƣớc tiến hành thi công lỗ khoan nhỏ + Theo phƣơng án xử lý đá mồ côi thực tế mỏ địa bàn Tỉnh phƣơng án xử lý cho nổ mìn ốp để phá vỡ tảng đá Đá mồ côi sau phá lăn xuống bãi bốc xúc dƣới chân núi (tận dụng moong khai thác cũ làm bãi bốc xúc) 4.2.1.5 Đảm bảo an tồn giao thơng + Lắp đặt biển báo đoạn giao đƣờng vào mỏ đƣờng dân sinh + Chỉ sử dụng phƣơng tiện vận chuyển đƣợc quan đăng kiểm cấp phép; + Đảm bảo tải trọng xe vận chuyển, chạy tốc độ theo quy định; + Giáo dục ý thức chấp hành giao thông cho công nhân lái xe 4.2.1.6 Đối với cố ngập lụt vào mùa mƣa lũ Vào mùa mƣa lũ, chủ dự án cần kịp thời di chuyển thiết bị, máy móc đến nơi cao ráo, tránh tình trạng máy móc ngâm nƣớc lũ 4.2.2 Giảm thiểu rủi ro, cố giai đoạn khai thác, chế biến 4.2.2.1 Sự cố sụt lún, trượt lở đá + Để phòng tránh sạt lở bờ moong khai thác, cố môi trƣờng, hoạt động khai thác tuân thủ phƣơng án thiết kế khai thác đƣợc phê duyệt + Đảm bảo góc dốc sƣờn tầng khai thác, sƣờn tầng kết thúc theo quy định quy phạm khai thác mỏ hành Góc nghiêm sƣờn tầng khai thác 65 o Sau tầng khai thác cần lấy mẫu phân tích tính chất lý đất đá để tính tốn chiều rộng góc dốc bờ moong hợp lý 111 + Tiến hành kiểm tra tảng đá treo, hàm ếch để kịp thời xử lý đảm bảo an tồn trƣớc tiến hành khai thác, bóc xúc đá + Khi tiến hành thao tác thủ công sƣờn dốc có độ cao 03 m đặt sàn đỡ có bề rộng tối thiểu m phải đeo dây an toàn + Tiến hành kiểm tra tảng đá treo trƣớc sau đợt nổ mìn để kịp thời phát cạy bẩy tảng đá treo cao trƣớc bốc xúc, vận chuyển + Khi cậy gỡ đá tầng cao bố trí ngƣời gác để khơng cho ngƣời xe, máy móc vào vùng nguy hiểm + Tránh thi cơng thời tiết có mƣa để tránh rửa trôi đất đá gây trƣợt lỡ + Quá trình khai thác mỏ tuân thủ quy định TCVN 5326:2008 - Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên 4.2.2.2 Biện pháp giảm thiểu rủi ro trình sử dụng vật liệu nổ * Đảm bảo an toàn quản lý sử dụng vật liệu nổ Vấn đề an toàn việc quản lý sử dụng chất nổ mỏ khai thác chế biến đá Lèn Cụt Tai Công ty quan trọng đảm bảo tuân thủ qui phạm kỹ thuật dƣới đây: - Tiêu chuẩn Quốc gia kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên (TCVN 5326 - 2008); - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn khai thác mỏ lộ thiên (QCVN 04:2009/BCT); - Quy phạm kỹ thuật chế biến đá lộ thiên (TCVN 5178 - 2004); - Quy chuẩn kỹ thuật an toàn bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp (QCVN 02:2008/BCT); - An toàn nổ/ yêu cầu chung (TCVN 3255 – 86); * Đảm bảo an toàn kho chứa vật liệu nổ Kho chứa VLNCN xây dựng theo thiết kế đƣợc quan có thẩm quyền cho phép, đảm bảo quy định vị trí xây dựng kho mìn phải đƣợc quan ban ngành liên quan thống đồng ý cho xây dựng Để đảm bảo an tồn tuyệt đối cho kho mìn q trình hoạt động, chủ dự án tiếp tục thực biện pháp sau: - Thuốc nổ Anfo loại phụ kiện nổ khác đƣợc Công ty chuyên kinh doanh vật liệu nổ cung ứng tới mỏ thông qua hợp đồng kinh tế Sơ đồ bố trí tiêu kho chứa vật liệu nổ đƣợc Sở ban ngành có liên quan chấp thuận 112 - Kho chứa thuốc nổ lắp đặt thiết bị chống sét theo quy định phụ lục I QCVN 02:2008/BCT Trong trình hoạt động, chủ dự án thƣờng xuyên kiểm tra đo điện trở tiếp đất định kỳ, đảm bảo hệ thống chống sét hoạt động tốt - VLNCN đƣợc chứa hòm có vỏ bọc kim loại đƣợc lót loại vật liệu mềm không phát sinh tia lửa, tĩnh điện - Kho bảo quản thuốc nổ có cửa kín ln đƣợc đƣợc khố chắn trừ cấp phát Sau cấp phát hàng ngày, cửa phải đƣợc cặp chì niêm phong Các kìm cặp chì, dấu niêm phong ngƣời thủ kho giữ có mẫu lƣu trụ sở Dự án - Phải đặt thiết bị thu sét cho kho VLNCN Thiết bị thu sét gồm có ba phận chính: đầu thu sét, dây dẫn phần tiếp đất - VLNCN đƣợc bảo quản kho, phƣơng tiện chứa đựng phù hợp Cấm bảo quản VLNCN khơng có bao bì bao bì bị hỏng Khơng dùng chất có phản ứng sinh nhiệt với nƣớc, khơng khí để chống ẩm cho VLNCN - Thống kê, xuất, nhập VLNCN thực theo qui định phụ lục E QCVN 02:2008/BCT - Khi sửa chữa nhà kho thiết bị nhà kho, chuyển VLNCN sang chứa nhà kho khác xếp bãi trống tạm khu vực kho, tuân theo qui định an toàn bảo quản VLNCN bãi trống phụ lục H QCVN 02:2008/BCT - Dự án xây dựng ngăn chứa kíp thuốc nổ riêng biệt VLNCN thuộc nhóm khơng tƣơng thích phải bảo quản phòng khác nhà kho đƣợc ngăn cách tƣờng dày 40cm đổ BTCT, có thiết kế hệ thống chống rung để hạn chế khả ma sát VLNCN có chấn động sinh nhiệt gây nổ - Nhiệt độ kho chứa VLNCN đảm bảo không vƣợt 350C - Cơng ty tiếp tục trì lực lƣợng bảo vệ kho VLNCN, qui định chế độ vào kho trang bị phƣơng tiện kỹ thuật để bảo vệ (hàng rào, tín hiệu cảnh báo bình PCCC theo quy định Cơng an PCCC) Khi có cố xảy Cơng ty nhanh chóng huy động lực lƣợng chỗ kịp thời xử lý cố đồng thời báo với quan chức để phối hợp xử lý - Khi xảy cháy kho mìn, phƣơng tiện vận chuyển VLNCN phải sơ tán tồn ngƣời khơng có trách nhiệm chữa cháy đến nơi an tồn tổ chức canh gác thiết lập cảnh báo để ngăn ngừa ngƣời xâm nhập khu vực nguy hiểm Trƣờng hợp khơng khả kiểm sốt lửa lửa lan đến khối 113 thuốc nổ, phải dừng tồn cơng việc chữa cháy sơ tán ngƣời đến nơi an toàn - Do kho mìn nằm cách khu nhà điều hành khoảng 200m phía Tây Nam, cách giàn nghiền sàng khoảng 100m phía Tây Nam nên khơng đảm bảo khoảng cách an toàn với ngƣời Do vậy, chủ dự án tiến hành đắp ụ kho mìn (phía Tây Nam kho mìn) theo quy định phụ lục H QCVN 02:2008/BCT * Đảm bảo an toàn trình khoan nổ mìn Nhằm đảm bảo an tồn tuyệt đối trình khoan nổ mìn khai thác đá, Công ty tiếp tục thực biện pháp sau: - Sử dụng thuốc nổ Anfo phƣơng pháp nổ mìn theo quy định quan có thẩm quyền cấp phép nhằm đảm bảo an toàn; - Trƣớc tiến hành nổ mìn lần đầu địa điểm đƣợc phép, đơn vị nổ mìn thơng báo cho quyền, cơng an địa phƣơng đối tƣợng sản xuất gần khu mỏ dân cƣ khu vực đƣợc biết địa điểm, thời gian nổ mìn, giới hạn vùng nguy hiểm tín hiệu, ý nghĩa tín hiệu dùng nổ mìn; - Đối với CBCN làm việc khu mỏ: trƣớc tiến hành nổ mìn chủ dự án thông báo để đối tƣợng di chuyển đến khu vực an toàn (cách điểm nổ tối thiểu 300 m); - Đối với ngƣời lao động diện tích rừng cách khu mỏ 100m phía Tây: chủ dự án làm việc với chỉnh quyền địa phƣơng để thơng báo lịch nổ mìn hợp lý, tránh trƣờng hợp ngƣời lao động gần khu mỏ thời gian nổ mìn - Để đảm bảo an tồn q trình nổ mìn hoạt động trồng chắm sóc rừng cách khu mỏ 100m phía Tây, chủ dự án tiến hành cảnh giới đầu đoạn đƣờng vào khu mỏ, đảm bảo khoảng cách tối thiểu từ điểm nổ mìn đến điểm cảnh giới 300 m - Trong trình khai thác, chủ dự án tiến hành đàm phán mua lại diện tích rừng ngƣời dân cách khu mỏ 100m phía Tây nhằm đảm bảo an tồn q trình khai thác đá dự án - Phối hợp với Công ty vận tải dịch vụ thƣơng mại Hoàng Lâm để có lịch nổ mìn phù hợp, tránh nổ mìn lúc, thơng báo cho quyền địa phƣơng ngƣời dân (đặc biệt ngƣời dân đến làm việc diện tích rừng cách mỏ 100m phía Tây) đƣợc biết lich nổ mìn để di chuyển đến vị trí an tồn Đồng thời u cầu cán cơng nhân khỏi bán kính an tồn (≥300m) 114 - Tần suất nổ mìn đảm bảo thực theo quy định quan có thẩm quyền cấp phép, làm việc với quyền địa phƣơng Nghiêm chỉnh chấp hành hộ chiếu khoan nổ mìn đƣợc quan chức phê duyệt; - Có biển báo thể thời gian nổ mìn, giới an tồn đặt vị trí đầu mối giao thơng vào khu mỏ để ngƣời dân đối tƣợng khác biết; - Tuyệt đối khơng để lại bãi mìn câm bãi nổ Khi phát mìn câm cần tìm nguyên nhân biện pháp xử lý thích hợp; + Khơng đƣợc dùng tay hay vật moi hay rút dây lấy kíp lỗ mìn ra; + Khơng đƣợc đục khoan tiếp vào lỗ mìn mà chất nổ cháy lên, lỗ khoan khơng chất nổ, để nổ tiếp lỗ mìn phải đợi thời gian cho lỗ mìn nguội hẵn đƣợc nạp chất nổ lại; + Các cách xử lý: Đối với lỗ mìn nơng dƣới m có đoạn nút lỗ ngắn dƣới 0,4 m giải cách lợi dụng khe nứt sẵn có để bắn kích thích làm nổ phát mìn câm Trƣờng hợp khơng thực đƣợc khoan lỗ khoan khác song song với lỗ mìn câm, khoảng cách chiều sâu lỗ tuỳ thuộc vào chiều sâu lƣợng thuốc nổ lỗ mìn bị câm, nhƣng khoảng cách hai lỗ khơng nhỏ 0,3 m kể từ miệng hai lỗ khoan Chiều sâu lỗ khoan phải gần chiều sâu lỗ mìn câm Vị trí hƣớng lỗ khoan huy nổ mìn định, nhƣng phải có tham gia ý kiến cơng nhân khoan nạp chất nổ vào lỗ khoan cũ + Đối với lỗ khoan lớn bị câm: Cho khoan lỗ khoan khác song song với lỗ mìn câm khoảng cách m kể từ miệng hai lỗ khoan chiều sâu lỗ khoan phải gần chiều sâu lỗ mìn câm để cân kích thích - Thợ mìn, thủ kho, ngƣời vận chuyển, bốc dỡ ngƣời phục vụ cơng tác nổ mìn ngƣời có đủ lực pháp lý, đƣợc đào tạo theo qui định pháp luật giáo dục, dạy nghề đƣợc huấn luyện theo nội dung quy định Phụ lục C QCVN 02:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu huỷ vật liệu nổ công nghiệp trƣớc trực tiếp làm việc với thuốc nổ; - Ngƣời huy nổ mìn: Là ngƣời đủ điều kiện trình độ kinh nghiệm theo quy định pháp luật quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), chịu trách nhiệm hƣớng dẫn, điều hành, giám sát toàn công việc bảo quản, vận chuyển, sử dụng thuốc nổ khu vực nổ mìn thực biện pháp xử lý, ngăn chặn cần thiết để đảm bảo q trình nổ mìn an tồn, hiệu quả, khơng xảy thất thuốc nổ; 115 - Ngừng hồn tồn cơng tác nạp, nổ mìn phát có bão, sấm chớp; - Kiểm tra loại trừ thâm nhập dòng điện lạc, dòng cảm ứng điện từ trƣờng vào mạng nổ mìn điện; - Duy trì khoảng cách với nguồn thu, phát sóng điện từ tần số radio (RF) theo quy định Phụ lục B, QCVN 02:2008/BCT; - Đặt biển báo cấm sử dụng thiết bị thu, phát sóng điện từ tần số radio cầm tay đƣờng vào, cách nơi có thuốc nổ 50m; nơi không thực đƣợc quy định này, phải có biện pháp cấm sử dụng thiết bị thu, phát sóng điện từ tần số radio phạm vi khoảng cách quy định Phụ lục B, QCVN 02:2008/BCT; - Không để VLNCN bị va đập, xô đẩy chịu nhiệt độ cao mức quy định nhà sản xuất Khơng đẩy, ném, kéo lê hòm có chứa VLNCN Không kéo căng cắt ngắn dây dẫn kíp điện, kíp phi điện Khơng dùng vật chọc vào kíp nổ khơng sửa chữa kíp điện, kíp phi điện thành kíp nổ thƣờng; - Nổ mìn theo quy định hộ chiếu nổ mìn Sở Cơng thƣơng cấp phép Trong thời gian nổ mìn, tuyệt đối nghiêm cấm ngƣời khơng có phận qua khu vực nguy hiểm bãi mìn; - Mỗi đợt nổ nộp hộ chiếu cụ thể xác định rõ: Vị trí nổ, phƣơng pháp nổ, chủng loại vật liệu nổ; Các thông số kỹ thuật cụ thể có sơ đồ đấu nối mạng nổ; Tổng số vật liệu nổ sử dụng; Các biện pháp bảo đảm an tồn, xác định bán kính an tồn, vị trí cảnh giới, ngƣời cảnh giới, thời gian hiệu lệnh nổ, ngƣời huy nổ mìn; Vật liệu nổ nhóm nào, bảo quản sử dụng nhóm - Sử dụng lƣợng thuốc nổ cho lần nổ đƣờng kính lỗ khoan tuân thủ theo giấy phép Sở Công Thƣơng cấp hộ chiếu khoan nổ mìn đƣợc phê duyệt Đồng thời, tiến hành cắt cử ngƣời canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt lƣợng thuốc nổ đƣợc nạp hết (thuốc nổ sau đƣa đến khu mỏ đƣợc nạp vào lỗ khoan ngay, không bảo quản lâu nhằm tránh khả thuốc nổ bị kích nổ) - Nghiêm cấm hút thuốc khu vực nạp nổ Ngƣời tham gia gây nổ không đƣợc giữ vật liệu nổ; - Khi dùng thuốc nổ không bẻ, cắt gây ma sát Khi nạp mìn dùng gậy gỗ tre để tránh gây ma sát mạnh phát tia lửa điện gặp vật liệu rắn, không bẻ gập ngòi thuốc nạp kíp dây nổ để đảm bảo truyền nổ tốt, khơng cuộn tròn bẻ gãy dây dẫn tín hiệu; - Trƣớc sau nổ mìn có tín hiệu rõ ràng (gõ kẻng, cờ hiệu, còi báo); - Quy định trách nhiệm cán đạo công nhân làm công tác nổ mìn; 116 4.2.2.3 An tồn q trình vận chuyển đá tiêu thụ: + Chỉ sử dụng phƣơng tiện vận chuyển đƣợc quan đăng kiểm cấp phép; + Đảm bảo tải trọng xe vận chuyển, chạy tốc độ theo quy định phù hợp với cấp đƣờng vào dự án; + Khi có cố sụt lún hay hƣ hại đƣờng giao thông khu vực hoạt động vận chuyển sản phẩm gây ra, chủ dự án tiến hành khắc phục, nâng cấp sửa chữa để đảm bảo hoạt động vận chuyển lƣu thông ngƣời dân đƣợc thuận tiện; + Thƣờng xuyên kiểm tra, bão dƣỡng phƣơng tiện vận chuyển, đảm bảo hoạt động an toàn + Khơng đƣợc dừng tàu, xe vị trí giao cắt với đƣờng giao thông khu vực, đảm bảo thuận lợi cho ngƣời dân lại + Lắp đặt biển báo đoạn giao đƣờng vào mỏ đƣờng dân sinh, giao cắt với tuyến đƣờng dân sinh 4.2.2.4 Phòng ngừa tai nạn lao động khu mỏ Để đảm bảo an toàn lao động, chủ dự án thực quy định QCVN 05/2012/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động khai thác, chế biến đá ban hành nội quy hoạt động khu vực mỏ nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động Các biện pháp mà chủ dự án tuân thủ bao gồm: + Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp QCVN 02:2008/BCT; + Quy phạm kỹ thuật an toàn khai thác chế biến đá lộ thiên TCVN 5178-2004; + Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên TCVN 5326 -91 + Thông tƣ 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 Bộ Lao động Thƣơng binh Xã hội Quy định cơng tác huấn luyện an tồn lao động, vệ sinh lao động + Thông tƣ 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 02 năm 2014 Bộ Lao động Thƣơng binh Xã hội Hƣớng dẫn thực chế độ trang bị phƣơng tiện bảo vệ cá nhân - Các thiết bị sử dụng phải có sổ hƣớng dẫn quy trình vận hành, nội quy sử dụng đƣợc tu bảo dƣỡng thƣờng xuyên theo định kỳ kỹ thuật; 117 - Tồn thể cán bộ, cơng nhân làm việc mỏ phải đƣợc đào tạo, học tập cơng tác an tồn khai thác mỏ, an tồn vệ sinh lao động phải qua kiểm tra, sát hạch cấp chứng quan chức trƣớc làm việc; - Tiêu chuẩn trình độ, lực Giám đốc điều hành mỏ thực theo Quy định Thông tƣ số 15/2009/TT-BCT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ Cơng thƣơng - Khi có nguy xảy cố an toàn lao động, Giám đốc điều hành mỏ phải áp dụng biện pháp cần thiết để loại trừ nguyên nhân xảy cố - Khi xảy cố an toàn lao động, Giám đốc điều hành mỏ phải áp dụng biện pháp khẩn cấp để khắc phục cố; cấp cứu, sơ tán ngƣời khỏi khu vực nguy hiểm; kịp thời báo cáo quan nhà nƣớc có thẩm quyền; bảo vệ tài sản, bảo vệ trƣờng xảy cố - Khi bố trí cơng nhân làm việc, cán trực tiếp đạo sản xuất phải xem xét cụ thểtại trƣờng, đảm bảo an toàn đƣợc bố trí cơng việc; - Khi đƣa ngƣời thiết bị vào làm việc tầng phải kiểm tra sƣờn tầng mặt tầng, cách mép tầng 0,5 m khơng có đá vật rơi xuống tầng dƣới; - Cán bộ, công nhân viên đƣợc biên chế làm việc mỏ phải có sức khỏe, trình độ chun mơn đƣợc trang bị bảo hộ lao động có chứng an tồn lao động phù hợp với công việc đƣợc phân công; - Chủ dự án cam kết không tiến hành hoạt động đồng thời tuyến công tác để tránh rủi ro hoạt động ngƣời công tác cao làm đá rơi xuống ngƣời hoạt động tầng dƣới 4.2.2.5 Phương án chống cháy nổ, chống sét - Phối hợp với Cơng an phòng cháy chữa cháy tỉnh xin đƣợc cấp phép PCCC Đồng thời, xây dựng phƣơng án phòng cháy chữa cháy cho dự án vào hoạt động, trang bị đầy đủ thiết bị cứu hỏa (06 bình chữa cháy MFZ8), bố trí họng nƣớc hợp lý, thực hành phƣơng án phòng cháy, chữa cháy Để kịp thời dập tắt hỏa hoạn, chủ dự án lắp đặt bình khí CO2 vị trí thuận tiện sử dụng - Tổ chức tập duyệt phƣơng pháp ứng cứu cháy nổ xẩy - Thƣờng xuyên nhắc nhở kiểm tra đề phòng cố xảy hỏa hoạn nhƣ cố điện - Lắp đặt biển báo không đƣợc sử dụng lửa khu vực dễ cháy 118 - Trong trình sữa chữa kho vật liệu nổ tiến hành bảo quản thuốc nổ thực theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp - QCVN 02:2008/BCT Bố trí bình cứu hỏa vị trí thuận tiện để sử dụng có tƣợng cháy nổ xảy lắp đặt hệ thống chống sét đảm bảo quy định 4.2.2.6 Phương án phòng cố nổ mìn bất khả kháng sét Đối với cố nổ mìn bất khả kháng sét: Cơng ty cử ngƣời thƣờng xuyên theo dõi dự báo thời tiết phƣơng tiện thông tin đại chúng, thời tiết khu vực có giơng sét khơng tiến hành đặt mìn, kíp nổ nhằm đảm bảo an tồn cho cơng nhân 4.2.2.7 Phương án phòng chống số đá văng Trong q trình nổ mìn xuất mảnh đá văng ảnh hƣởng đến hoạt động trồng rừng cách khu mỏ 100m phía Tây Để phòng cố xảy ra, Cơng ty phối hợp làm việc với quyền địa phƣơng để thơng báo lịch nổ mìn cho ngƣời dân, tránh tình trạng ngƣời dân làm rừng gần khu mỏ thời gian nổ mìn Với khu nhà điều hành Cơng ty TNHH vận tải dịch vụ thƣơng mại Hoàng Lâm cách khu mỏ 250m phía Đơng, Chủ dự án tiến hành nổ mìn vi sai định hƣớng phía Tây nên mức độ tác động đến cơng nhân làm việc nhà điều hành Công ty TNHH vận tải dịch vụ thƣơng mại Hoàng Lâm không đáng kể Tuy nhiên, để đảm bảo an tồn tuyệt đối, Cơng ty phối hợp với Cơng ty vận tải dịch vụ thƣơng mại Hoàng Lâm để di chuyển công nhân đến nơi đảm bảo an tồn thời gian nổ mìn (≥300m) Đảm bảo khoảng cách an toàn mảnh đá văng nổ mìn thấp (bán kính nguy hiểm ngƣời 200m) nổ mìn sƣờn dốc (bán kính nguy hiểm ngƣời 300m) Đối với diện tích trồng rừng ngƣời dân cách khu mỏ 100m phía Tây, q trình nổ mìn khai thác, chủ dự án áp dụng nghiêm ngặt biện pháp đảm bảo an tồn, phòng ngừa cảnh giới ngƣời dân nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất xung quanh Trong trƣờng hợp có cố xảy ra, chủ dự án chịu trách nhiệm bồi thƣờng khắc phục hậu cố đá văng gây ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp hộ dân khu vực Trong trình khai thác, chủ dự án tiến hành đàm phán mua lại diện tích rừng ngƣời dân nhằm đảm bảo an tồn q trình khai thác đá dự án 119 4.2.3 Giảm thiểu rủi ro, cố giai đoạn đóng cửa mỏ 4.2.3.1 Đối với cố an toàn lao động - Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân - Cơng nhân đƣợc tập huấn an tồn lao động 4.2.3.2 Đối với trồng bị chết trồng không quy trình Cơng ty cam kết chăm sóc, trồng dặm chết bảo vệ trồng năm đầu đảm bảo cho thích nghi phát triển môi trƣờng khu vực nhằm nâng cao hiệu dự án cải tạo, phục hồi môi trƣờng - Đối với cố rửa trôi tầng đất phủ: + Khi kết thúc khai thác mỏ, chủ dự án đắp đất đáy moong khai thác cách bờ mỏ 0,6m để tạo thành hệ thống mƣơng xung quanh mặt kết thúc khai thác với kích thƣớc L×B×H=850×0,6×0,7; hệ thống nƣớc mƣa xung quanh bãi chế biến (đã đƣợc xây dựng lại từ giai đoạn chuẩn bị khai thác), kích thƣớc B×L×H=340×0,6×0,7m để dẫn nƣớc mƣa khu vực xung quanh đổ chạy theo hệ thống mƣơng này, tránh chảy trực tiếp vào mỏ gây rửa trơi đất phủ + Trong q trình san gạt đất đắp khu mỏ, chủ dự án tạo rãnh thoát nƣớc bề mặt hệ thống mƣơng thoát nƣớc xung quanh để nƣớc mƣa chảy tràn khu vực nƣớc nhanh, qua hạn chế đƣợc khả đất bị theo nƣớc mƣa chảy tràn 120 PHẦN III: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN Trên sở phân tích, đánh giá tác động Dự án “Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thƣờng Lèn Cụt Tai, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình", rút số kết luận sau: - Quá trình khai thác gây tác động khác lên thành phần môi trƣờng khu vực không tránh khỏi, nhƣng mức độ tác động phạm vi ảnh hƣởng khơng lớn, chấp nhận đƣợc Các tác động bụi, khí thải, tiếng ồn phát sinh từ trình nổ mìn khai thác đá, nghiền sàng đá bãi chế biến vận chuyển đá tiêu thụ Ngoài ra, hoạt động sinh hoạt công nhân phát sinh nƣớc thải, chất thải rắn gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng môi trƣờng khu vực dự án - Để khống chế giảm thiểu tác động có hại đến mơi trƣờng, chủ dự án áp dụng phƣơng pháp khống chế ô nhiễm hạn chế tác động tiêu cực đến mơi trƣờng nhƣ trình bày báo cáo Khi áp dụng phƣơng pháp khống chế này, chủ dự án phải đảm bảo cải tạo cảnh quan theo hƣớng tích cực, giảm đƣợc tải lƣợng ô nhiễm môi trƣờng, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trƣờng hành Những biện pháp cụ thể sau đây: + Tuân thủ nghiêm ngặt quy định khoan nổ mìn, áp dụng cải tiến cơng nghệ nổ mìn với thuốc nổ, phụ kiện để phù hợp, bố trí hệ thống lỗ khoan bãi mìn hợp lý Áp dụng kết tốt xử lý đá q cỡ cách khơng nổ mìn (sử dụng đầu đập thủy lực) + Sử dụng thiết bị nghiền sàng theo chu trình kín, kết hợp thiết bị phun ẩm Tƣới nƣớc đƣờng vận tải mỏ, trồng xanh ven đƣờng xung quanh khu vực khai thác, chế biến đá + Từng bƣớc khôi phục cải tạo mơi trƣờng q trình khai thác mỏ mở rộng khai trƣờng đến đâu phá thảm thực vật đến đó, khơng làm ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất ngƣời dân diện tích rừng cách khu mỏ 100m phía Bắc + Tiến hành trồng xanh xunh quanh bãi chế biến để hạn chế bụi phát tán môi trƣờng ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp khu vực + Tiến hành cải tạo, phục hồi môi trƣờng theo quy định sau kết thúc khai thác, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khu vực nhƣ kế hoạch sử dụng đất dự án sau kết thúc khai thác + Công ty phải cử cán chuyên trách vệ sinh, ATLĐ BVMT để theo dõi, giám sát nhằm thực tốt công tác bảo vệ môi trƣờng + Thực chƣơng trình giám sát mơi trƣờng hàng năm báo cáo với 121 quan chức quản lý nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng theo quy định Với báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng này, luận chứng dự án đƣợc hồn chỉnh mang tính khả thi rõ rệt 3.2 KIẾN NGHỊ Kính đề nghị Cơng ty Cổ phần khai khoáng AMI thực biện pháp chƣơng trình quản lý giám sát mơi trƣờng nhƣ Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đề 122 CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO (1) Các hƣớng dẫn kỹ thuật ĐTM Ngân hàng giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Chƣơng trình mơi trƣờng Liên hợp quốc (UNEP) Uỷ ban kinh tế văn hoá xã hội Châu - Thái Bình Dƣơng (ESCAP); (2) GS TS Trần Ngọc Chấn Ơ nhiễm khơng khí xử lý khí thải- Tập (1999), NXB KHKT (3) Lê Thạc Cán cộng Đánh giá tác động môi trường Phương pháp luận kinh nghiệm thực tiễn (1993) NXB KHKT (4) Một số Báo cáo ĐTM dự án đầu tƣ tƣơng tự với dự án đƣợc hội đồng thẩm định UBND tỉnh định phê duyệt; (5) Phạm Ngọc Đăng Mơi trường khơng khí (2003) NXB KHKT (6) Số liệu điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn khu vực thực dự án; (7) Trần Minh Tuấn Đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Công ty liên doanh Fatol Tranet khu công nghiệp Việt Nam – Singapore Bình Dƣơng (8) TS Lê Đình Thành Kiến thức đánh giá tác động môi trường Dự án phát triển, Hà Nội 2/2000 (9) TS Nguyễn Đức Lý, KS Ngô Hải Dƣơng, KS Nguyễn Đại (đồng chủ biên) Khí hậu Thủy văn tỉnh Quảng Bình (2013) NXB KHKT (10) WHO - The World of Health Organization, 1993; 123 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN Khu vực khai thác Tuyến đƣờng vào khu mỏ Khe nƣớc đoạn qua dự án Khu vực bãi chế biến Tuyến Quốc lộ 12A đoạn vào dự án Nhà dân gần dự án Rừng keo ngƣời dân gần dự án 124 ... 2017 LỜI CAM ĐOAN Đề tài: Đánh giá tác động môi trường Dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Cụt Tai, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình Tơi xin cam đoan cơng... HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MÔI TRƢỜNG TRẦN THỊ HƢƠNG LY ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG DỰ ÁN KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƢỜNG TẠI LÈN CỤT TAI, XÃ ĐỨC HĨA, HUYỆN TUN HĨA, TỈNH... động dự án 107 TĨM TẮT ĐỀ TÀI Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thƣờng lèn Cụt Tai, xã Đức Hóa, huyện Tun Hóa, tỉnh Quảng Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại lèn cụt tai, xã đức hoá, huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình , Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại lèn cụt tai, xã đức hoá, huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay