Solution manual transfer and business taxes by valencia CHAPTER 10 MIXED BUSINESS TRANSACTIONS

6 63 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:09

... are commercial units and yearly gross receipts exceeds P1.5M BUSINESS AND TRANSFER TAXATION 5th Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS 53 Chapter 10: MIXED BUSINESS TRANSACTIONS 16 P192,000... P168,350 6,250 174,600 P 80,400 BUSINESS AND TRANSFER TAXATION 5th Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS 55 Chapter 10: MIXED BUSINESS TRANSACTIONS Problem 10 – 15 Input tax on taxable... Actual commission income P 6,000 10, 000 8,000 30,000 BUSINESS AND TRANSFER TAXATION 5th Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS 56 Chapter 10: MIXED BUSINESS TRANSACTIONS Inbound movement
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual transfer and business taxes by valencia CHAPTER 10 MIXED BUSINESS TRANSACTIONS , Solution manual transfer and business taxes by valencia CHAPTER 10 MIXED BUSINESS TRANSACTIONS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay