Solution manual transfer and business taxes by valencia CHAPTER 8 BUSINESS TRANSACTIONS

4 47 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:09

.. .BUSINESS AND TRANSFER TAXATION 5th Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS 42 Chapter 8: BUSINESS TRANSACTIONS Problem – C Output VAT (P2,000,000 + P12,000,000) x 12% P1, 680 ,000... AND TRANSFER TAXATION 5th Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS 43 Chapter 8: BUSINESS TRANSACTIONS VAT taxable transactions P3,500,000 Non-VAT registered Transport of passengers by. .. VAT-exempt sales 100,000 200,000 P350,000 BUSINESS AND TRANSFER TAXATION 5th Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS 44 Chapter 8: BUSINESS TRANSACTIONS Problem – 19 VAT-registered
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual transfer and business taxes by valencia CHAPTER 8 BUSINESS TRANSACTIONS , Solution manual transfer and business taxes by valencia CHAPTER 8 BUSINESS TRANSACTIONS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay