Solution manual transfer and business taxes by valencia CHAPTER 7 BUSINESS TAXES

4 55 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:09

.. .BUSINESS AND TRANSFER TAXATION 5th Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS 38 Chapter 7: BUSINESS TAXES D Problem 7- 6 B Annual registration fee = P500 Problem 7- 7 B Registration... P336,000 (P 24,000) 30% P 1,524,000 P1,524,000 BUSINESS AND TRANSFER TAXATION 5th Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS 40 Chapter 7: BUSINESS TAXES Supporting Computation: Purchase value... P1,500,000 P 1,000 BUSINESS AND TRANSFER TAXATION 5th Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS 39 Chapter 7: BUSINESS TAXES Problem 7- 17 Annual registration fee (1 + 50 + 10) x P500 Add: Interest
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual transfer and business taxes by valencia CHAPTER 7 BUSINESS TAXES , Solution manual transfer and business taxes by valencia CHAPTER 7 BUSINESS TAXES

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay