Solution manual transfer and business taxes by valencia CHAPTER 6 DONOR s TAX

9 87 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:09

... Donor s tax Problem 6 31 Donations to relatives: P 500,000 P14,000 BUSINESS AND TRANSFER TAXATION 5th Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS 34 Chapter 6: DONOR S TAX 20 06: January 31 November... P404,000 Tax savings if estate tax is paid (P404,000 – P355,000) P 49,000 Gross amount asset Less: Standard deduction Net amount subject to tax Problem 6 23 Donors tax for relatives: Mar - To his son... P3,000,000) x P644,000 Donor s tax still due and payable Problems 6 35 Relative P44,000 Stranger Total P 44,000 P600,000 60 0,000 P644,000 P644,000 70,000 P214 ,66 7 P574,000 BUSINESS AND TRANSFER TAXATION
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual transfer and business taxes by valencia CHAPTER 6 DONOR s TAX , Solution manual transfer and business taxes by valencia CHAPTER 6 DONOR s TAX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay