Solution manual transfer and business taxes by valencia CHAPTER 5 ESTATE TAX

11 53 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:09

... 870,000 P3,030,000 1 ,51 5,000 P1 ,51 5,000 (4) (7) 27 BUSINESS AND TRANSFER TAXATION Chapter 5: ESTATE TAX Problem 5 19 P6 ,54 0,000 P 350 ,000 P2 ,50 0,000 P5 95, 000 P22,600 P3,047,400 P761, 750 Supporting computations... P560,000 24,600 58 4,600 P1 ,59 5,400 P 400,000 1 ,50 0,000 P1,900,000 ( 50 0,000) ( 70,000) P1,330,000 6 65, 000 P 6 65, 000 1,000,000 (P 3 35, 000) 24 BUSINESS AND TRANSFER TAXATION Chapter 5: ESTATE TAX. .. 877 ,50 0 ( 127,000) P3 ,55 0 ,50 0 P40,000 23 BUSINESS AND TRANSFER TAXATION Chapter 5: ESTATE TAX Problem 5 13 A Total gross estate (P1,700,000 + P800,000) Less: Deductions Net taxable estate P2 ,50 0,000
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual transfer and business taxes by valencia CHAPTER 5 ESTATE TAX , Solution manual transfer and business taxes by valencia CHAPTER 5 ESTATE TAX , False – only 30 days.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay