Transfer and business taxes by ampongan 6th sol man mc dtx

11 36 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:08

... Answer: C (see the solution in No 13 above) D Gross gift (P300,000/2) Less: Exemptions Net gift Add; Net gift, July 16, 2008 Total 58 Answer: C Amount of exemption allowed by law Less: Exemption... 50,000 30% 15,000 Gift tax on Panganay and Bunso Gift tax on Panganay’s wife Donor’s (gift) tax payable P 67 Answer: 68 Answer: C 600 15,000 15,600 C (see Solution in Question No 9) To Nevada... Community property (500,000/2) Gross gift 34 35 36 P300,000 250,000 550,000 Answer: C Answer: A (see Solution in Question No 5) Answer: B To Ara Alice 120,000 75,00 250,00 200,00 125,00 770,000 Aiko
- Xem thêm -

Xem thêm: Transfer and business taxes by ampongan 6th sol man mc dtx , Transfer and business taxes by ampongan 6th sol man mc dtx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay