Solution manual cost accounting by carter 14e ch09

25 15 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:07

... (3) Lifo costing: Date Jan 10 Received Quan- Unit tity Cost 200 $1.25 400 1.30 500 1.40 15 25 27 Issued Inventory Total Quan- Unit Total Quan- Unit Total Cost tity Cost Cost tity Cost Cost Balance... Jan 10 Received Quan- Unit tity Cost 200 $1.25 400 1.30 500 1.40 15 25 27 Issued Inventory Total Quan- Unit Total Quan- Unit Total Cost tity Cost Cost tity Cost Cost Balance 500 $1.20 $600 $ 600... carrying cost and the production initiation cost must be calculated for each alternative These two amounts are calculated as follows: Carrying cost = Annual cost of carrying (20%) × manufacturing cost
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual cost accounting by carter 14e ch09 , Solution manual cost accounting by carter 14e ch09

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay