Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 16

11 39 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:07

... 9,000 16, 000 47,000 × × × × × 6.814 = 4.968 = 6.467 = 2.531 = 7.963 = $272,560 596 ,160 58,203 40,496 374,261 Calculator Solution $272,547.67 596, 116. 77 58,206.78 40,500.72 374,276.42 Chapter 16. .. the bond 400 Part Special Topics in Managerial Finance P16-14 LG 5: Implied Price of Attached Warrants Intermediate Implied price of all warrants = Price of bond with warrants − Straight bond... increased probability of a profitable conversion At higher prices the bond will trade at its conversion value (d) Value of a Convertible Bond 1800 Conversion Value 160 0 1400 Value of Convertible Bond
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 16 , Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 16

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay