Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 15

6 44 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:06

... 5/30 6 /15 5/30 6 /15 5 /15 6/30 Status on May 30 C 5 /15 U U C 5/30 C 5/27 C 5/30 U C 5/30 Amount Remitted $196,000 88,200 107,800 83,300 117,600 176,400 88,200 29,400 Date of Remittance 5 /15 5/30... by giving up Ks and Ls discount since the cost of forgoing the discount is lower than the 16% cost of borrowing (c) Cost of giving up discount from Supplier M = (0.03 ữ 0.97) ì (365 ữ 75) = 15. 05%... portion of the loan proceeds for compensating balances raises the borrowing cost P15-11 LG 3: Compensating Balance vs Discount Loan Intermediate $150 ,000 × 0.09 $13, 500 = = 10.0% $150 ,000 − ( $150 ,000
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 15 , Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay