Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 11

14 41 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:06

... 0.40) = 3.83% P11-5 LG 2: Cost of Preferred Stock: kp = Dp ÷ Np Basic (a) (b) $12.00 = 12.63% $95.00 $10.00 kp = = 11. 11% $90.00 kp = Chapter 11 The Cost of Capital P11-6 LG 2: Cost of Preferred... $1,000 − $920 $113 .64 22 = = 11. 84% $920 + $1,000 $960 $110 + ki = 11. 84% × (1 − 0.40) = 7.10% The Cost of Capital 283 284 Part Long-Term Financial Decisions P11-4 LG 2: The Cost of Debt Using... a cumulative cost over $5,880,000 Chapter 11 The Cost of Capital 289 P11-15 LG 2, 3, 4, 5: Calculation of Specific Costs, WACC, and WMCC Challenge (a) Cost of Debt: (approximate) kd = kd = ($1,000
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 11 , Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay