Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 2

16 45 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:06

... 4.1 × × 2. 34 2. 15 = = 11.47 8. 82 × × 1.85 1.64 = = 21 .21 14.46 5.8 4.7 × × 2. 18 2. 13 = = 12. 64 10.01 × × 1.75 1.69 = = 22 .13 16. 92 5.9 5.4 × × 2. 11 2. 05 = = 12. 45 11.07 × × 1.75 1.67 = = 21 .79... 8.3% 11.6% 21 .1% 10.7 1.40 20 06 3.00 2. 20 10.30 31.4 days 2. 00 0. 62 3.85 65% 16% 8.1% 16 .2% 42. 6% 9.8 1 .25 Difference 0 .25 0.30 2. 50 11 .2 days –0.60 –0.17 0.15 3% 2% 0 .2% –4.6% 21 .5% 0.9 0.15... Operating profit margin = operating profit sales $6, 25 0, 000 = 0 .25 = 25 % $25 , 000, 000 $6, 25 0, 000 Operating profit margin Timberland = = 0 .25 = 25 % $25 , 000, 000 Operating profit margin Pelican
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 2 , Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay