Solution manual managerial accounting by cabrera 2010 chapter 19 answer

644 41 0
  • Loading ...
1/644 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:02

... ################################################################################ ####################################################################### #CHAPTER 19RELEVANT COSTS FOR DECISION MAKINGI Questions1 Quantitative factors are those which may more... overhead costs in this situation The other manufacturing overhead costs are fixed and are not affected by the decision ##Per#Total####Unit#10 bracelets###Incremental revenue #P3,499.50#P34,995.00###Incremental... Factory overhead (25%) # 0.10# 0.14### 0.80# 1.08## Contribution margin/unit#P0.40#P0.32## Multiplied by number of units to be sold#21,000 units#30,000 units## Total contribution margin#P8,400 #P9,600##
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual managerial accounting by cabrera 2010 chapter 19 answer , Solution manual managerial accounting by cabrera 2010 chapter 19 answer

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay