Solution manual managerial accounting by cabrera 2010 chapter 13 answer

23 92 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:02

... Analysis; Cost Structure) Requirement The CM ratio is 30% 13- 13 Chapter 13 Cost-Volume-Profit Relationships Total P270,000 189,000 P 81,000 Sales (13, 500 units) Less variable expenses Contribution margin... 150,000 200,000 250,000 13- 22 Cost-Volume-Profit Relationships Chapter 13 IV Multiple Choice Questions B B B C C 10 B D B A D 11 12 13 14 15 B A A C D 16 17 18 19 20 13- 23 D D D C D 21 22 23... P4,500,000 in sales Alternative solution: Break-even point in unit sales = Fixed expenses Unit contribution margin =13- 5 = P1,350,000 P270 per lantern 5,000 lanterns Chapter 13 Cost-Volume-Profit Relationships
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual managerial accounting by cabrera 2010 chapter 13 answer , Solution manual managerial accounting by cabrera 2010 chapter 13 answer

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay