Solution manual management advisory services by agamata chapter 17

9 31 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:00

... 80 (P80 x x 10%) 40 (P80 x x 3%) 12 Total SSQ Costs P230 220 210 200 190 177 This Accounting Materials are brought to you by www.everything.freelahat.com The optimal safety stock level, is the... 16,000 / CCPU CCPU = 16,000 / 4,000,000 CCPU = P.004 = 200 = {(2x36,000xP10)/[(P10x10%)+P0.40]} = 717 units [(2x6,000xSUC)/P0.60] (200) = 12,000 SUC / 0.60 24,000 = 12,000 suc SUC = 24,000 / 12,000... P6,000 = 10 EOQ [(2x400xP8)/(P5x20%)] = 80 units = This Accounting Materials are brought to you by www.everything.freelahat.com [Problem 6] 1) 2) Normal usage (10,000 / 250) Lead time quantity
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual management advisory services by agamata chapter 17 , Solution manual management advisory services by agamata chapter 17

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay