Solution manual management advisory services by agamata chapter 15

7 27 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:00

... 15% ) Cost of combined services [P230,000 + ( P15,000x15%)] Net advantage of the combined services P397,500 32,250 P165,250 This Accounting Materials are brought to you by www.everything.freelahat.com... x 15% ) Messenger costs Net advantage of messengerial service b P159,000 (20,000) P139,000 Use of messenger and lock-box system: Benefit from accelerated collection (P500 x 4,240 x 25% x x 15% )... P(3,840) This Accounting Materials are brought to you by www.everything.freelahat.com [Problem 5] Optimal cash lot size = = = [(2 x P1 million x P200) / 15% ] P51,640 Cash cycle P1,000,000 / P51,640 Average
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual management advisory services by agamata chapter 15 , Solution manual management advisory services by agamata chapter 15

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay