Solution manual management advisory services by agamata chapter 14

21 36 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:00

... P33,750,000 / 50% = P67.5M [a] Individual COC (14% x60%) = 8.4% (145 % x 60%) = 8.7% (P13.50/ P99.25) = 13.60% This Accounting Materials are brought to you by www.everything.freelahat.com The WACOC... following: Project A B C IRR 19% 15% 12% MCC 14% 14% 17.20% Advise Accept Accept Reject [Problem15] EPS and market price per share = ? a Raise P100,000 by issuing 10-year, 12% bonds Case Sales P... P100,000)] 14, 000 IBIT 26,000 - Tax (50%) 13,000 Net Income P 13,000 P1.30 Earnings per share Case P 600,000 540,000 60,000 Case P 800,000 720,000 80,000 14, 000 46,000 23,000 P 23,000 P2.30 14, 000
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual management advisory services by agamata chapter 14 , Solution manual management advisory services by agamata chapter 14

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay