Solution manual management advisory services by agamata chapter 12

5 21 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:00

... constrained by demand Month Present Machinery J F M A M J J A S O N D Production Machine G Machine F 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 120 120 132 144 144 144 144 144 144 144 132 120 ... added - Additional costs Net gain each year Machine G and overhaul 120 120 132 144 156 176 180 180 168 160 132 120 1,788 348 268.8 120 .0 148.8 Machine G 397.6 216.0 181.6 Machine G and overhaul 407.2... 132 144 144 144 144 144 144 144 132 120 1,632 192 Additional unit each year 120 120 132 144 156 160 160 160 160 160 132 120 1,724 284 Selling price - Materials Value added per unit (in thousand
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual management advisory services by agamata chapter 12 , Solution manual management advisory services by agamata chapter 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay