Solution manual management advisory services by agamata chapter 6

18 46 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:00

... August 6, 000 September 7,000 Total 18,000 4,800 9,800 5 ,60 0 4,200 5 ,60 0 11 ,60 0 4,800 6, 800 5 ,60 0 12 ,60 0 5 ,60 0 7,000 5 ,60 0 23 ,60 0 5 ,60 0 18,000 This Accounting Materials are brought to you by www.everything.freelahat.com... sales (P 363 ,000 x 60 % x 97%) (P 363 ,000 x 25%) May P 31, 860 211, 266 90,750 From May sales (P357,000 x 60 % x 97%) (P357,000 x 25%) Collections from customers P333,8 76 P June 33 ,67 0 (P 363 ,000 x... 2,400 9 ,60 0 28,800 2,000 8,800 26, 400 11,520 40,320 10, 560 36, 960 14 ,64 0 25 ,68 0 20 513 ,60 0 11,520 25,440 20 508,800 Payments to: April purchases (P508,800 x 10/30 x 98%) May purchases (P513 ,60 0 x
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual management advisory services by agamata chapter 6 , Solution manual management advisory services by agamata chapter 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay