Solution manual management advisory services by agamata chapter3

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 09:00

...This Accounting Materials are brought to you by www.everything.freelahat.com [Problem 4] Direct materials Direct labor Factory supplies Direct... 152,000 228,000 140,000 462,000 220,000 798,000 P This Accounting Materials are brought to you by www.everything.freelahat.com Department B Allocated repairs & maintenance (P250,000 x 280 / 400)... Variable (V) or Fixed (F) V F F V F V F F F P 34.40 / lb This Accounting Materials are brought to you by www.everything.freelahat.com Direct (D) or Indirect(I) D D D D I D D D D D D D I I Cost Item
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual management advisory services by agamata chapter3 , Solution manual management advisory services by agamata chapter3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay