Intermediate accounting by robles empleoanswers v2chapter 5 2012

7 23 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:59

... 150 ,000 x 35% = 52 ,50 0; 150 ,000 x 30% = 45, 000 52 ,50 0 + 52 ,50 0 + 45, 000 = 150 ,000 95, 000 x 38% = 36,100 6 ,50 0,000 x 30% = 1, 950 ,000 – 900,000 = 1, 050 ,000 (2,600,000 – 1,400,000) x 38% = 456 ,000 The... payable Income tax eenefit-Deferred P2,000,000 1 ,55 0,000 P3 ,55 0,000 P1,0 65, 000 1,0 65, 000 4 65, 000 1,0 65, 000 4 65, 000 5- 5 (Mindanao Corporation) Income tax expense – Current 1 ,56 0,000 Deferred tax asset... 740,000 150 ,000 x 30% = 45, 000 5, 000,000 – 900,000 + 1,200,000 + 200,000 = 5, 500,000; 5, 500,000 x 30% = 1, 650 ,000 200,000 – 40,000 = 160,000; 160,000 x 30% = 48,000 150 ,000 x 35% = 52 ,50 0; 150 ,000
- Xem thêm -

Xem thêm: Intermediate accounting by robles empleoanswers v2chapter 5 2012 , Intermediate accounting by robles empleoanswers v2chapter 5 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay