Intermediate accounting by robles empleo answers v2chapter 2 2012

15 21 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:59

... 9,000,000 2- 1 4 (JFC) (a) 20 12 6,949,800 x 9%= 625 ,4 82 625 ,4 82 x 4/ 12 625 ,4 82 x 8/ 12 6,949,800 x 1.09 = 7,575 ,28 2 7,575 ,28 2 x 9%= 681,775 681,775 x 4/ 12 681,775 x 8/ 12 7,575 ,28 2 x 1.09 = 8 ,25 7,057 8 ,25 7,057... 154,084 1 52, 788 151,443* Premium Amortization 30,696 32, 231 33,843 35,535 37,3 12 23,506 24 ,6 82 25,916 27 ,21 2 28 ,557 Bond Carrying Value 5,386,0 72 5,355,376 5, 323 ,145 5 ,28 9,3 02 5 ,25 3,767 5 ,21 6,455... 7,575 ,28 2 8 ,25 7,057 9,000,000 Chapter - Non-Current Liabilities (c) Interest expense for 20 12 ( 625 ,4 82 x 4/ 12) 20 8,494 Carrying value, September 1, 20 12 Amortization through December 31, 20 12 Carrying
- Xem thêm -

Xem thêm: Intermediate accounting by robles empleo answers v2chapter 2 2012 , Intermediate accounting by robles empleo answers v2chapter 2 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay