Solution manual intermediate accounting by robles empleo ch 3 answers

15 41 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:59

... Notes Receivable 500,000 28,820 8,542 9,567 10,711 10,711 100,000 100,000 (Pinky Pop Company) (Solutions were based on PV factors rounded to five decimal places) The note is interest-bearing,
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual intermediate accounting by robles empleo ch 3 answers , Solution manual intermediate accounting by robles empleo ch 3 answers

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay