Intermediate accounting by robles empleoch 9 answers

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:58

... MC9 MC1 MC1 MC1 66 B A B B B P108,000 P116,000 Chapter – Biological Assets MC6 B MC7 B MC15 MC16 MC17 C C C MC18 MC 19 MC20 A D B MC1 A MC1 C 450,000 + 250,000 + 220,000 + 64,000 – 290 ,000 = 694 ,000... at FV less POS cost 16,700 24,000 10,800 23,700 Balance, December 31, 20 09 P116,000 (d) The balance at December 31, 20 09 is composed of the following: year old animals animals x P12,000 year old... POS Cost due to Physical Change P23,700 (b) Entries for the Year 20 09 July Biological Assets Cash Purchased one animal 10,800 90 0 7,000 800 10,800 Biological Assets 7,000 Increase in FV less POS
- Xem thêm -

Xem thêm: Intermediate accounting by robles empleoch 9 answers , Intermediate accounting by robles empleoch 9 answers

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay