Intermediate accounting by robles empleoch 8 answers

68 20 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:58

... P1,103,7 281 /2/ 08 Bond Sinking Fund Cash 1,103,7 28 Cash 1,103,7 28 6/30/ 08 Bond Sinking Fund Cash 1,147 ,87 7 Cash 1,103,7 28 Interest Income 44,149 12/31/ 08 Bond Sinking Fund Cash 1,193,792 Cash 1,103,7 28. .. Officers 432,7 68 Interest Revenue 432,7 68 (3,220,000 + 386 ,400) x 12% = 432,7 68 ##d.#Amortized Cost at December 31, 2009 = 3220,000 + 386 ,400 + 432,7 68 = 4,039,1 68# #Patriarch, Inc.a#12/31/ 08 Machinery... Compensation Expense 6, 780 ,000 Cash 10,000,000###12/31/ 08 Advances to Officers 386 ,400 Interest Revenue 386 ,400###### Compensation Expense 386 ,400 Prepaid Compensation Expense 386 ,400##### #12/31/09
- Xem thêm -

Xem thêm: Intermediate accounting by robles empleoch 8 answers , Intermediate accounting by robles empleoch 8 answers

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay