Intermediate accounting by robles empleoch 7 answers

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:58

... x 68 ,75 0 7, 000 x 9./12 x 70 00 (25-20) 25 x 9/12 x x 1.1x2 2,310 72 0,810 20 07 37 Chapter – Earnings Per Share _ Beginning 364,500 x x 12/12 80,000 x 3/12 7- 5 72 9,000... 20 07: 440,000 206,250 3,500 649 ,75 0 325,000 x 1.10 = 3 57, 500 +7, 000=364,500 shares, beginning 364,500 x x 12/12 72 9,000 80,000 x 3/12 20,000 74 9,000 For Diluted EPS 2006 For basic EPS 649 ,75 0... 7. 24 850,000/130,000 = 6.54 150,000 + (15,000 x 6/12) + (15,000 x 2/12) = 160,000 (77 0,000 – 140,000) / 160,000 = 3.94 77 0,000/(160,000+40,000) = 3.85 100,000 + (10,000 x 3/12) = 102,500 ( 177 ,500
- Xem thêm -

Xem thêm: Intermediate accounting by robles empleoch 7 answers , Intermediate accounting by robles empleoch 7 answers

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay