Intermediate accounting by robles empleoch 6 answers

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:58

... 6, 339,000 P P P P P P P 220,000 (87,000) 940,000 (421 ,66 7) 65 1,333 6, 990,333 1,875,000 16, 600 900,000 2,791 ,60 0 1,941, 867 2,2 56, 866 4,198,733 6, 990,333 P6,440,000 1,782,500 17,500 ( 800,000) P7,440,000... 31, 2007 Jack P1,750,000 (500,000) 69 1, 867 P1,941, 867 Equity, January Withdrawals Share in profit Equity, December 31 Jill P1,815,000 (250,000) 69 1, 866 P2,2 56, 866 Jack and Jill Company Balance Sheet... P4 ,67 0,000 P 22,000 166 ,66 7 110,000 P 298 ,66 7 P1,000,000 15,000 ( 8,000) ( 20,000) Chapter – Cash to Accrual/ Single Entry System Accrued expenses, end Expenses other than depreciation 16, 600
- Xem thêm -

Xem thêm: Intermediate accounting by robles empleoch 6 answers , Intermediate accounting by robles empleoch 6 answers

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay