Intermediate accounting by robles empleoanswers chapter 3 vol 2 2009

16 21 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:58

... MC20 MC21 MC 22 A C C A D B D C D C C Problems MC 23 MC24 MC25 MC26 MC27 MC28 MC29 MC30 MC31 MC 32 MC 33 MC34 MC35 MC36 MC37 MC38 MC39 MC40 MC41 MC 42 C B D D D A A C B A B C B B D C B D D B MC 43. .. P 33. 33 180,000 Ordinary P 22 5,000 886,667 P1,066,667 P 53. 33 P 180,000 1,108 ,33 3 P1 ,33 3 ,33 3 P 5 .33 Ordinary P 22 5,000 2 ,30 8,889 P2,488,889 P 124 .44 3- 20 (Mama Mia Company) Retained Earnings Share Dividends... x 22 0) Share Options Outstanding (1,000 x 32 ) Ordinary share (1,000 x 20 0 Share Premium - ordinary 22 0,000 32 ,000 12 /31 /10 20 13 27 1 82, 400 186,667 1 82, 400 174, 933 2, 8000,000 728 ,000 20 0,000 52, 000
- Xem thêm -

Xem thêm: Intermediate accounting by robles empleoanswers chapter 3 vol 2 2009 , Intermediate accounting by robles empleoanswers chapter 3 vol 2 2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay