Intermediate accounting by robles empleoanswers chapter 2 vol 2 2009

17 20 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:58

... 4 ,28 0,7 52 4 ,26 0,405 29 8 ,22 8 21 ,7 72 4 ,23 8,633 29 6,704 23 ,29 6 4 ,21 5,337 29 5,074 24 , 926 4,190,411 Cash 4 ,28 1,15 Bonds Payable Premium on Bonds Payable 08/31/09 12/ 31/09 2/ 28/10 8/31/10 12/ 31/10 2/ 28/11... 26 7,769 32, 231 5, 323 ,145 26 6,157 33,843 5 ,28 9,3 02 264,465 35,535 5 ,25 3,767 26 2,688 37,3 12 5 ,21 6,455 156,494 23 ,506 3,106,367 155,318 24 ,6 82 3,081,685 154,084 25 ,916 3,055,769 1 52, 788 27 ,21 2 3, 028 ,557... (JFC) (a) 20 09 6,949,800 x 9%= 625 ,4 82 625 ,4 82 x 4/ 12 625 ,4 82 x 8/ 12 6,949,800 x 1.09 = 7,575 ,28 2 7,575 ,28 2 x 9%= 681,775 681,775 x 4/ 12 681,775 x 8/ 12 7,575 ,28 2 x 1.09 = 8 ,25 3,057 8 ,25 7,057 x
- Xem thêm -

Xem thêm: Intermediate accounting by robles empleoanswers chapter 2 vol 2 2009 , Intermediate accounting by robles empleoanswers chapter 2 vol 2 2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay