Intermediate accounting by robles empleoanswers chapter 1 vol 2 2009

10 16 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:58

... 756,000 /1. 25 2 = B (Each): 603,834 / = 603,834 (total) 2 01, 27 8 c B = 32 {3,000,000 – B } B = 960,000 - 32B B = 960,000 /1. 32 = 727 ,27 3 = 27 2, 727 = 22 7 ,27 3 B (Sales Manager): 727 ,27 3 x 12 / 32 B (Each... QUESTIONS Theory MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 MC6 MC7 MC8 MC9 MC10 D A C B A B B C C D MC 11 MC 12 MC13 MC14 MC15 MC16 MC17 MC18 MC19 MC20 C B D B A B A B B D Problems MC 21 MC 22 MC23 D C A MC24 MC25 D C 540,000... Payable 1, 560,000 x 12 % x 3 / 12 Interest Expense Discount on Notes Payable 18 7 ,20 0 – 46,800 Notes Payable Cash 1, 560,000 18 7 ,20 0 1, 747 ,20 0 46,800 46,800 14 0,400 1, 747 ,20 0 1, 747 ,20 0 (b) At December 31,
- Xem thêm -

Xem thêm: Intermediate accounting by robles empleoanswers chapter 1 vol 2 2009 , Intermediate accounting by robles empleoanswers chapter 1 vol 2 2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay