Income taxation by ampongan chapter 5 to 7

56 27 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:40

... Additional ( 25, 000 x 3) 1 57 , 75 6 50 ,000 75 , 000 Taxable income Tax on P 30,000 2, 75 6 x 15% Income tax due 1 25, 00 32, 75 6 2 ,50 0.00 413.40 2,913.40 ANSWER: C Compensation income Add: Professional income. .. income 1 25, 0 00 50 ,00 75 , 00 11 a Tax on P 70 ,000 5, 000 x 20% Income tax due Less: Withholding tax Income tax payable 8 ,50 0 1,000 9 ,50 0 15, 000 ( 5, 500) Income tax – Juan Income tax – Maria Income. .. Pat 50 0,0 00 2 75 , 0 00 2 25, 0 00 50 ,00 1 75 , 0 00 Less: Expenses Net income Less: Personal exemptions Taxable income Tax on P 140,000 35, 000 x 25% Income tax due Income tax – Jim 22 ,50 0 8, 75 0 31, 250
- Xem thêm -

Xem thêm: Income taxation by ampongan chapter 5 to 7 , Income taxation by ampongan chapter 5 to 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay