Solution manual fundamentals of accounting by cabrera chapter 13

23 23 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:40

... Business Test Material Test Material 13- 1 11 12 Chapter 13 Test Material 13- 2 Completing the Accounting Cycle for a Merchandising Business 13 Test Material 13- 3 Requirements (1) and (5) ACCOUNT... Completing the Accounting Cycle for a Merchandising Business Completing the Accounting Cycle for a Merchandising Business Exercise 10 Chapter 13 Exercise 11 Syyap Services: Effects of Adjustments... Payable (P300,000 x 2/5 = P120,000) Depreciation Expense – Office Equipment Accumulated Depreciation – Office Equipment 50,000 60,000 135 ,000 2,500 2,500 120,000 120,000 116,000 116,000 P960,000
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual fundamentals of accounting by cabrera chapter 13 , Solution manual fundamentals of accounting by cabrera chapter 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay