Income taxation by valencia chapter 12 (income tax on corporations)

8 23 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:40

... 91 INCOME TAXATION 5TH Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS Chapter 12: Income Tax of Corporations Income tax due Quarterly tax paid P ( Income tax still due and payable P Royalty income, ... educational institutions are tax- exempt Problem 12 – 25 B Income tax payable (P700,000 x 0.025) P17,500 88 INCOME TAXATION 5TH Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS Chapter 12: Income Tax. ..85 INCOME TAXATION 5TH Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS Chapter 12: Income Tax of Corporations Business expenses Net taxable income 5,000,000 P3,000,000 Corporate income tax
- Xem thêm -

Xem thêm: Income taxation by valencia chapter 12 (income tax on corporations) , Income taxation by valencia chapter 12 (income tax on corporations)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay