Income taxation by valencia chapter 8 (deductions from gross income)

10 46 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:40

... 53 INCOME TAXATION 5TH Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS Chapter 8: Deductions from Gross Income Amount of income enjoying tax savings P 188 ,000 Problem – 15 D Gross receipts from. .. 0.952B B = = = 7, 980 7, 980 /0.955 8, 356 P 80 ,000 4,000 P 76,000 54 INCOME TAXATION 5TH Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS Chapter 8: Deductions from Gross Income Proof: Income before... contribution – actual P10,000 P5,000 INCOME TAXATION 5TH Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS 58 Chapter 8: Deductions from Gross Income Problem – 48 B Income before charitable contribution
- Xem thêm -

Xem thêm: Income taxation by valencia chapter 8 (deductions from gross income) , Income taxation by valencia chapter 8 (deductions from gross income)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay