Income taxation by valencia chapter 6 (fringe benefit tax)

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:40

... 0.7182) 10 ,61 7 P68,000 P32,000 P200,000 152,550 129,2 76 34 INCOME TAXATION 5TH Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS Chapter 6: Fringe Benefits Tax Yr 3: (P180,000 x 0 .60 86) Yr 4: (P180,000... Case 1: Housing benefits A GMV (P6,000,000 x 5% x 50%) /68 % P220,588 29 INCOME TAXATION 5TH Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS Chapter 6: Fringe Benefits Tax Multiplied by FBT rate FBT... payable FB expense Car Cash / FBT payable P 94,118 P 300,000 865 ,200 P1, 165 ,200 P 233,040 P 109 ,66 6 94,118 94,118 1,274, 866 1, 165 ,200 109 ,66 6
- Xem thêm -

Xem thêm: Income taxation by valencia chapter 6 (fringe benefit tax) , Income taxation by valencia chapter 6 (fringe benefit tax)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay