Solution manual financial accounting by valix ch16 20

70 92 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:15

... Acquisition cost 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 Depreciation 120, 000 120, 000 120, 000 120, 000 120, 000 600,000 Accumulated depreciation Book 635,000 515,000 395,000 275,000 155,000 35,000 120, 000 240,000... Allowance for doubtful accounts (20% x 4 ,200 ,000) Loss on accounts receivable Accounts receivable 4 ,200 ,000 4 ,200 ,000 4 ,200 ,000 4 ,200 ,000 3,300,000 840,000 60,000 4 ,200 ,000 220 Treasury shares Machinery... declining balance: 200 8 (570,000 x 20% x 6/12) 57,000 200 9 (570,000 – 57,000 x 20% ) 102,600 Problem 17-5 Fixed rate = 1.00 - 5623 or 4377 200 8 (500,000 200 9 (500,000 201 0 (500,000 201 1 (500,000 38,895
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual financial accounting by valix ch16 20 , Solution manual financial accounting by valix ch16 20

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay