Solution manual financial accounting by valix ch10 12

61 70 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:15

... loss 120 ,000 120 ,000 Taxes Accrued taxes payable 60,000 60,000 Sales Advances from customer 100,000 100,000 117 Problem 10-8 Net income Retained earnings Working capital 2007 2008 12/ 31/2008 12/ 31/2008... accounts receivable Increase in inventory ( 120 ,000) Decrease in accounts payable Increase in accrued expenses Net cash provided by operating activities 2 ,120 ,000 240,000 80,000 ( 200,000) 60,000... Insurance 120 ,000 Accrued interest receivable Interest income Miscellaneous income Accumulated depreciation Equipment Gain on sale of equipment Accumulated depreciation Depreciation 120 ,000 20,000
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual financial accounting by valix ch10 12 , Solution manual financial accounting by valix ch10 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay