Solution manual financial accounting by valix ch10 11

37 60 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:15

... 2,880,000 Fraction 25/100 75/100 184 CHAPTER 11 Problem 11- 1 D B D A D 10 A B B B A Problem 11- 2 11 D 12 A 13 B 14 A 15 B C B B B A B A A C 10 A Problem 11- 3 Basic earnings per share: Income from... 2,000,000 x 9/12) Less: Income tax – 35% 117 ,000 Adjusted income 100,000 115 ,000 2,758,000 180,000 63,000 2,875,000 Diluted EPS (2,875,000 / 115 ,000) 25 Problem 11- 13 January (100,000 x 12) 1,200,000... Divide by shares Book value per share 172 1,120,000 6,880,000 10,000 40,000 112 Problem 10-3 Excess Ordinary a Balances 4,000,000 12% x 2,000,000 x To ordinary (1,620,000) Total Divide by shares
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual financial accounting by valix ch10 11 , Solution manual financial accounting by valix ch10 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay