Solution manual financial accounting by valix ch4 9

117 90 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:15

... interest payable 90 ,000 90 ,000 Interest expense Accrued interest payable (90 0,000 + 90 ,000 x 10%) 99 ,000 Note payable Accrued interest payable Cash 99 ,000 90 0,000 1 89, 000 1,0 89, 000 89 Problem 5-5... Discount on note payable 440,000 440,000 1 39, 799 1 39, 799 Interest paid Interest expense (4,831,662 x 12%) 5 79, 799 Discount amortization 440,000 1 39, 799 Problem 5-14 Note payable Land 5,000,000... 1, 390 , 590 8,000,000 640,000 7,000,000 2 49, 410 Interest expense Cash 700,000 Premium on note payable Interest expense 120,047 700,000 120,047 Interest paid Interest expense (7,2 49, 410 x 8%) 5 79, 953
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual financial accounting by valix ch4 9 , Solution manual financial accounting by valix ch4 9 , Interest expense (10% x 900,000) 90,000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay