Solution manual financial accounting by valix ch3 4

31 50 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:15

... 100,000 360,000 340 ,000 42 0,000 280,000 2,100,000 5 ,46 0,000 320,000 5,500,000 45 Ronald Company Income Statement Year Ended December 31, 2008 Note Net sales revenue Cost of goods sold (5 ,40 0,000) Gross... 4, 600,000 145 ,000 ( 45 ,000) 5,800,000 1,000,000 4, 800,000 150,000 4, 950,000 Note – Other income Dividend revenue Gain on sale of equipment 10,000 Interest revenue Total 50,000 20,000 80,000 47 Note... 50,000) Net sales revenue 7 ,45 0,000 41 Note – Other income Gain from expropriation 100,000 Interest income 10,000 Note (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) 7 ,45 0,000 210,000 7,660,000 (4) 130,000 2,920,000 950,000
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual financial accounting by valix ch3 4 , Solution manual financial accounting by valix ch3 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay