Solution manual financial accounting by valix ch1 4

21 37 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:15

... 12/31/2008 220,000 242 ,000 Problem 1-26 Accrual approach 2008 Cash (300 x 15,000) Sales 4, 500,000 Warranty expense 4, 500,000 144 ,000 Estimated warranty liability (60% x 300 = 180 x 800) 144 ,000 Estimated... 350,000 49 0,000 840 ,000 Warranty costs: 2008 2009 Warranty liability – December 31, 2009 100,000 300,000 40 0,000 44 0,000 11 Problem 1-33 Answer A Net sales ( 640 ,000 / 8%) 8,000,000 Problem 1- 34 Answer... Problem 1 -47 Answer A Income after bonus and tax (260,000 / 10%) 2,600,000 Income before tax (2,600,000 / 65%) 4, 000,000 Income before bonus and tax (4, 000,000 + 260,000) 4, 260,000 Proof 1, 840 ,000
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual financial accounting by valix ch1 4 , Solution manual financial accounting by valix ch1 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay