Solution manual cost accounting by LauderbachRESPONSIBILITY ACCOUNTING

36 26 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:13

... March 20X2, by Product Total Sales Less variable costs: Cost of sales Selling Total variable costs Contribution margin Direct fixed costs—production Product profit Common (indirect) costs: Selling... March 20X2, by Markets Total Domestic Sales $1,300,000 $1,000,000 Less variable costs: Cost of sales (schedule A) 820,000 630,000 Selling costs (schedule B) 31,000 24,000 Total variable costs $ 851,000... variable cost was $10 ($150,000/15,000) 15,500 cans Actual variable costs Divided by variable cost per unit Actual unit volume $155,000 $10 15,500 $13.70 Actual sales in dollars Divided by sales
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual cost accounting by LauderbachRESPONSIBILITY ACCOUNTING , Solution manual cost accounting by LauderbachRESPONSIBILITY ACCOUNTING

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay