Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 22

8 25 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:11

... and net assets P 222 ,000 20,000 50,000 10,000 P 302,000 660,000 160,000 P1, 122, 000 P 45,000 17,000 11,000 24,000 P 97,000 125,000 P 222 ,000 P 148,000 232,000 520,000 P 900,000 P1, 122, 000 157 ... should be reported as permanently restricted revenue 22- 15: c 22- 16: b Both are treated as a financing activity on the statement of cash flows 22- 17: a Cash flows from operating activities would... activities The other cash receipts would be reported as increases in cash flows provided by financing activities 22- 19: b Expirations of donor restrictions on temporarily restricted net assets should
- Xem thêm -

Xem thêm: Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 22 , Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 22

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay