Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 20

12 53 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:11

... December 31, 200 5 P1,600,000 319 ,200 17,500 ( 20, 650) P1,916,050 20- 16: d 20- 17: a Initial inventory transfer date: Selling price Cost Profit Balance sheet date (75,000 x 1.70) 20- 18: a Phil... P140,000 P21 20- 10: b Equipment [800,000 x (1 ÷ 50)] P16,000 Accumulated depreciation [560,000 x (1 ÷ 50)] P11 ,200 Depreciation [80,000 x (1÷ 50)] P 1,600 20- 11: a (25,000 Rupee x P1.24) 20- 12: d... (P42,000 / P1 .20) 3,500 31,500 P41,580 37,660 P 3, 920 132 20- 14: b Translation adjustment from translating the trial balance Translation adjustment from translating goodwill (per 20- 13) Total
- Xem thêm -

Xem thêm: Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 20 , Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 20

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay