Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 02

25 24 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:11

... Net income Fees Earned Expenses Net Income P90,000 _48,000 P42,000 5,600 ( 600) P 19,000 ,000 22 Chapter 2-12: c Interest LL P 2,000 MM P 1,250 NN Total P 750 8,500 – – 9,500 5,700 3,800 _– ... Interest 54,000 Bonus (P360,000-P54,000)X.25 76,500 Remainder, 30:70 65,500 Total P360,000 24 Chapter Tiger P 64,000 Woods Total P100,000 24,000 30,000 76,500 – 19,650 45,850 P184,150 P175,850... Drawings Capital balance, Dec 31 P 374,000 _22,000 P 396,000 1,063,400 ( 750,000) P 709,400 (2) 26 Chapter 2-26: a Ray P150,000 Sam P180,000 _ 60,000 150,000 240,000 15,000 20,000 51,000 34,000
- Xem thêm -

Xem thêm: Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 02 , Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 02

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay