Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 13

21 21 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:11

... 61,200 61,200 130 ,000 8,000 60,000 60,000 30,000 61,200 61,200 130 ,000 8,000 60,000 150,000 17,200 30,800 61,200 130 ,000 8,000 60,000 150,000 17,200 30,800 150,000 17,200 30,800 13, 000 13, 000 500... 28,600 22,000 P 6,600 13- 12: b Shipment from home office Expenses Cash remittance to home office Home Office account balance before closing P 90,000 17,000 (70,000) P 37.000 13- 13: b Shipment to... x P50,400/P72,000) Total P 72,000 ( 21,600) P 50,400 4,200 P 54,600 13- 14: b (20% of P30,000) 13- 15: b (P151,200 / 140%) 18 13- 16: c Sales Cost of goods sold Shipments from home office (P151,200/140%)
- Xem thêm -

Xem thêm: Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 13 , Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay